Indeks 
Zapisnik
PDF 266kWORD 76k
Utorak, 29. svibnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i vlastita sredstva (rasprava)
 3.Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I (rasprava)
 4.Izjava Predsjedništva
 5.Svečana dnevna sjednica - Republika Gvineja
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Glasovanje
  
7.1.Produljenje mandata Posebnog odbora za terorizam (glasovanje)
  
7.2.Raspon ribolovne smrtnosti i razine očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Sporazum između EU-a i Švicarske o kumulaciji podrijetla između EU-a, Švicarske, Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum između EU-a i Norveške o kumulaciji podrijetla između EU-a, Švicarske, Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Sporazum između EU-a i Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Optimizacija vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Provedba instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I (glasovanje)
  
7.10.Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I (glasovanje)
  
7.11.Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika ***I (glasovanje)
  
7.12.Održivo financiranje (glasovanje)
  
7.13.Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 13.Stanje u pojasu Gaze i status Jeruzalema (rasprava)
 14.Stanje u Nikaragvi (rasprava)
 15.Carine SAD-a u sektoru čelika i aluminija i odgovor EU-a (rasprava)
 16.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 17.Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici o Libiji (rasprava)
 18.Godišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog prostora (rasprava)
 19.Minimalni standardi za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (rasprava)
 20.Sastav klubova zastupnika
 21.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a ***II (rasprava)
 22.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke trgovinske politike (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:07 h.


2. Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i vlastita sredstva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i vlastita sredstva (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ashley Fox, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lara Comi, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Janusz Lewandowski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš i Roberta Metsola.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi i Jean-Paul Denanot.

Govorili su: Günther Oettinger, Monika Panayotova i Jean Arthuis.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.10 zapisnika od 30.5.2018..


3. Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljice: Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius predstavile su izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Richard Sulík (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Jean-Marie Cavada (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marita Ulvskog, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Martin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Govorili su: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika od 29.5.2018..


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

4. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o pucnjavi koja se ovog utorka ujutro dogodila u Liègeu u Belgiji te je izrazio sućut žrtvama.


5. Svečana dnevna sjednica - Republika Gvineja

Od 12:10 h do 12:30 h Europski parlament sastaje se na svečanoj dnevnoj sjednici povodom posjeta Alphe Condéa, predsjednika Republike Gvineje.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:30 h.

Govorili su: Bruno Gollnisch, radi pitanja o pridržavanju Poslovnika (Predsjednik je pitanje primio na znanje), László Tőkés (Predsjednik je prekinuo govornika s obzirom na to da nije riječ o pitanju o pridržavanju Poslovnika) i Ignazio Corrao (Predsjednik je prekinuo govornika s obzirom na to da nije riječ o pitanju o pridržavanju Poslovnika).


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Produljenje mandata Posebnog odbora za terorizam (glasovanje)

Produljenje mandata Posebnog odbora za terorizam (članak 197. Poslovnika)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

Smatra se odobrenim bez glasovanja


7.2. Raspon ribolovne smrtnosti i razine očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG UREDBE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (kodificirani tekst) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG UREDBE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0206)


7.4. Sporazum između EU-a i Švicarske o kumulaciji podrijetla između EU-a, Švicarske, Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0207)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.5. Sporazum između EU-a i Norveške o kumulaciji podrijetla između EU-a, Švicarske, Norveške i Turske u okviru općeg sustava povlastica *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kraljevine Norveške o kumulaciji podrijetla između Europske unije, Švicarske Konfederacije, Kraljevine Norveške i Republike Turske u okviru općeg sustava povlastica [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0208)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.6. Sporazum između EU-a i Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost* (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimizacija vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o optimizaciji vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a [2017/2119(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0210)


7.8. Provedba instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o provedbi instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. [2017/2088(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0211)


7.9. Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0212)

ZAJEDNIČKE IZJAVE

Odobreno (P8_TA(2018)0212)

Govorili su:

Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je zatražila glasovanje o amandmanima u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika.

Nakon pojedinačnog glasovanja (178 za, 444 protiv, 23 suzdržana), Parlament je odbio zahtjev.


7.10. Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0213)

IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0213)

Govorili su:

Dominique Martin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je zatražio glasovanje o amandmanima u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika.

Parlament je odbio zahtjev.


7.11. Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0214)


7.12. Održivo financiranje (glasovanje)

Izvješće o održivom financiranju [2018/2007(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0215)

Govorili su:

Danuta Jazłowiecka o odvijanju glasovanja.


7.13. Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (glasovanje)

Izvješće o pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. [2018/2009(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0216)

Govorili su:

Patrizia Toia o istupu Ignazija Corraoa, prije glasovanja (Predsjednik je prekinuo govornicu, s obzirom na to da nije riječ o pitanju o pridržavanju Poslovnika).


8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Daniel Hannan i Maria Lidia Senra Rodríguez

Izvješće: Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly i Branislav Škripek

Izvješće: Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Izvješće: Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:17 h.)


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


12. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)

Predsjednica je priopćila da je u skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika zaprimila zahtjev Odbora FEMM za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom radi dobivanja njegovog mišljenja o „Položaju Romkinja”.

Taj zahtjev za savjetovanje smatrat će se odobrenim osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag u roku od 24 sata od objave zatraže glasovanje o tom zahtjevu.


13. Stanje u pojasu Gaze i status Jeruzalema (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u pojasu Gaze i status Jeruzalema (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski i Bas Belder.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo i Juan Fernando López Aguilar.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


14. Stanje u Nikaragvi (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Nikaragvi (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tunne Kelam i Elena Valenciano.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis i Caterina Chinnici.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 31.5.2018..


15. Carine SAD-a u sektoru čelika i aluminija i odgovor EU-a (rasprava)

Izjava Komisije: Carine SAD-a u sektoru čelika i aluminija i odgovor EU-a (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nadja Hirsch, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Christian Ehler, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Caspary, Bill Etheridge, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu i Jan Zahradil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Predsjednik je dao pojašnjenje primjene postupka spontanog javljanja za riječ "catch the eye") i Maria Gabriela Zoană.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.


16. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P7_TA(2014)0389(COR02) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 13 zapisnika od 28.5.2018.).

Budući da klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku (članak 231 stavak 4 Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


17. Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici o Libiji (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Libiji [2018/2017(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko i Emil Radev

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Govorili su: Federica Mogherini i Pier Antonio Panzeri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.11 zapisnika od 30.5.2018..


18. Godišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog prostora (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o funkcioniranju schengenskog prostora [2017/2256(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi i Jaromír Štětina.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini i Marijana Petir.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Carlos Coelho.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.12 zapisnika od 30.5.2018..


19. Minimalni standardi za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (rasprava)

Izvješće o provedbi Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela [2016/2328(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar predstavile su izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je osim toga odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Takis Hadjigeorgiou, i Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge i Pina Picierno.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorile su: Cecilia Malmström (povjerenica Komisije), Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.13 zapisnika od 30.5.2018..


20. Sastav klubova zastupnika

Bernard Monot više nije član Kluba zastupnika ENF-a te se pridružio Klubu zastupnika EFDD-a s učinkom od 29. svibnja 2018.


21. Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Tokia Saïfi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Costas Mavrides i Notis Marias.

Govorili su: Cecilia Malmström i Christofer Fjellner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika od 30.5.2018..


22. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke trgovinske politike (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke trgovinske politike [2017/2070(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi predstavila je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Doru-Claudian Frunzulică (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Christofer Fjellner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jude Kirton-Darling, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic i Jarosław Wałęsa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorile su: Cecilia Malmström i Tokia Saïfi.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.14 zapisnika od 30.5.2018..


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 621.808/OJME).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:56 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti