Rodyklė 
Protokolas
PDF 271kWORD 78k
Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (diskusijos)
 3.Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (diskusijos)
 4.Pirmininko pareiškimas
 5.Iškilmingas posėdis - Gvinėjos Respublika
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)
  
7.2.Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (kodifikavimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.ES ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimas ES po 2013 m. reformos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (balsavimas)
  
7.10.Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (balsavimas)
  
7.11.Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone ***I (balsavimas)
  
7.12.Tvarūs finansai (balsavimas)
  
7.13.2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)
 13.Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas (diskusijos)
 14.Padėtis Nikaragvoje (diskusijos)
 15.JAV tarifai plieno ir aliuminio sektoriui ir ES atsakas (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 17.Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos (diskusijos)
 18.Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (diskusijos)
 19.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (diskusijos)
 20.Frakcijų sudėtis
 21.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***II (diskusijos)
 22.Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.07 val.


2. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ashley Fox), Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lara Comi), Marco Zanni ENF frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria João Rodrigues), Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Janusz Lewandowski (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Jean Arthuis (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš ir Roberta Metsola.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Monika Panayotova ir Jean Arthuis.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu ir Jordi Solé, Verts/ALE frakcijos vardu dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.10 punktas


3. Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjos: Elisabeth Morin-Chartier ir Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier ir Agnes Jongerius pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Richard Sulík (IMCO komiteto nuomonės referentas), Jean-Marie Cavada (JURI komiteto nuomonės referentas), David Casa PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Dominique Martin ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier ir Agnes Jongerius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 29 protokolo 7.10 punktas


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

4. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl antradienio rytą Lježe (Belgija) įvykusį susišaudymą ir išreiškė užuojautą aukų šeimoms.


5. Iškilmingas posėdis - Gvinėjos Respublika

Gvinėjos Respublikos Prezidento Alpha Condé vizito proga nuo 12.10 iki 12.30 vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.30 val.

Kalbėjo: Bruno Gollnisch padarė pareiškimą dėl darbo tvarkos (Pirmininkas atsižvelgė į tai), László Tőkés (pirmininkas nutraukė kalbėtoją, nes tai nebuvo pareiškimas dėl darbo tvarkos) ir Ignazio Corrao (pirmininkas nutraukė kalbėtoją, nes tai nebuvo pareiškimas dėl darbo tvarkos).


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas (Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnis)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Laikomas patvirtintu be balsavimo


7.2. Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0205)


7.3. Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (kodifikavimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (kodifikuota redakcija) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0206)


7.4. ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0207)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. ES ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0208)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.6. Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

Tarybos PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0209)


7.7. ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimo [2017/2119(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0210)


7.8. Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimas ES po 2013 m. reformos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po 2013 m. reformos [2017/2088(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0211)


7.9. Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0212)

BENDRI PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0212)

Kalbėjo:

Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu su prašymu balsuoti dėl pakeitimų, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi.

Vardinio balsavimo metu (178 už, 444 prieš, 23 susilaikė), Parlamentas atmetė pasiūlymą.


7.10. Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Elisabeth Morin-Chartier ir Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0213)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0213)

Kalbėjo:

Dominique Martin ENF vardu su prašymu balsuoti dėl pakeitimų, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi.

Parlamentas atmetė prašymą.


7.11. Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0214)


7.12. Tvarūs finansai (balsavimas)

Pranešimas dėl tvarių finansų [2018/2007(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0215)

Kalbėjo:

Danuta Jazłowiecka dėl balsavimo tvarkos.


7.13. 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (balsavimas)

Pranešimas dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės [2018/2009(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0216)

Kalbėjo:

Patrizia Toia dėl Ignazio Corrao pareiškimo iki balsavimo pradžios (Pirmininkas ją nutraukė, nes tai nebuvo pareiškimas dėl darbo tvarkos).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Daniel Hannan ir Maria Lidia Senra Rodríguez

Pranešimas: Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly ir Branislav Škripek

Pranešimas: Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier ir Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.17 val.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis)

Pirmininkė pranešė, kad vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 137 staripsnio 2 dalimi, gavo FEMM komieto prašymą konsultuotis su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, siekiant gauti nuomonę dėl Romų tautybės moterų padėties.

Šis prašymas bus laikomas priimtu, nebent per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašys balsuoti dėl jo.


13. Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică,), Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski ir Bas Belder.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


14. Padėtis Nikaragvoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Nikaragvoje (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Tunne Kelam ir Elena Valenciano.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis ir Caterina Chinnici.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.8 punktas


15. JAV tarifai plieno ir aliuminio sektoriui ir ES atsakas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: JAV tarifai plieno ir aliuminio sektoriui ir ES atsakas (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Christian Ehler), Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Patrick O'Flynn (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Christian Ehler), Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary), Bill Etheridge (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández), Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu ir Jan Zahradil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (pirmininkas patikslino procedūros „prašau žodžio“ taikymą) ir Maria Gabriela Zoană.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


16. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P7_TA(2014)0389(COR02) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2018 05 28 protokolo 13 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


17. Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos [2018/2017(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri pristatė pranešimą.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko ir Emil Radev

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Pier Antonio Panzeri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.11 punktas


18. Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos [2017/2256(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, ir Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi ir Jaromír Štětina.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini ir Marijana Petir.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Carlos Coelho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.12 punktas


19. Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (diskusijos)

Pranešimas dėl Direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, įgyvendinimo [2016/2328(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar pristatė pranešimą..

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Takis Hadjigeorgiou) ir Helga Stevens ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge ir Pina Picierno.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo: Cecilia Malmström (Komisijos narė), Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.13 punktas


20. Frakcijų sudėtis

Bernard Monot nebėra ENF frakcijos narys ir nuo 2018 m. gegužės 29 d. prisijungė prie EFDD frakcijos.


21. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Costas Mavrides ir Notis Marias.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Christofer Fjellner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.3 punktas


22. Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Metinės bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2070(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică (DEVE komiteto nuomonės referentas), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Jude Kirton-Darling S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Tokia Saïfi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.14 punktas


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 621.808/OJME).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.56 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika