Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 77k
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (debates)
 3.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (debates)
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Svinīgā sēde - Gvinejas Republika
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)
  7.2.Zivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.3.Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.4.ES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.5.ES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.6.ES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.7.Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.8.Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.9.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  7.10.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)
  7.11.Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā ***I (balsošana)
  7.12.Ilgtspējīgas finanses (balsošana)
  7.13.ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)
 13.Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss (debates)
 14.Stāvoklis Nikaragvā (debates)
 15.ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē un ES reakcija (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 17.Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (debates)
 18.Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (debates)
 19.Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (debates)
 20.Politisko grupu sastāvs
 21.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II (debates)
 22.Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.07.


2. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (2018/2714(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ashley Fox, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lara Comi, Marco Zanni ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Janusz Lewandowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš un Roberta Metsola.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Günther Oettinger, Monika Panayotova un Jean Arthuis.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā – par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel ECR grupas vārdāpar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.10. punkts.


3. Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referentes: Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius (A8-0319/2017).

Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Richard Sulík (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean-Marie Cavada (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), David Casa PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.5.2018. protokola 7.10. punkts.


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

4. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par šīs otrdienas rītā notikušo apšaudi Ljēžā (Beļģija) un izteica līdzjūtību upuriem.


5. Svinīgā sēde - Gvinejas Republika

No plkst. 12.10 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Gvinejas Republikas prezidenta Alpha Condé vizītei.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.30.

Uzstājās Bruno Gollnisch, lai atgādinātu par Reglamentā noteikto kārtību (sēdes vadītājs viņa teikto pieņēma zināšanai), László Tőkés (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, jo viņa teiktais nebija saistīts ar atgādināšanu par Reglamentā noteikto kārtību) un Ignazio Corrao (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, jo viņa teiktais nebija saistīts ar atgādināšanu par Reglamentā noteikto kārtību).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)

Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (Reglamenta 197. pants).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Uzskatāms par pieņemtu bez balsošanas.


7.2. Zivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0149/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REGULAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0205).


7.3. Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REGULAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0206).


7.4. ES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0151/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0207).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. ES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0152/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0208).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.6. ES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Miguel Viegas (A8-0147/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0209).


7.7. Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē [2017/2119(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0210).


7.8. Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas [2017/2088(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Nicola Caputo (A8-0157/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0211).


7.9. Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A8-0263/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0212).

KOPĪGI PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0212).

Uzstāšanās

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, pieprasot nodot balsošanai grozījumus saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu.

Balsojot pēc saraksta (178 par, 444 pret, 23 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.


7.10. Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referentes: Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius (A8-0319/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0213).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0213).

Uzstāšanās

Uzstājās Dominique Martin ENF grupas vārdā, pieprasot nodot balsošanai grozījumus saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.


7.11. Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0377/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0214).


7.12. Ilgtspējīgas finanses (balsošana)

Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm [2018/2007(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Molly Scott Cato (A8-0164/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0215).

Uzstāšanās

Uzstājās Danuta Jazłowiecka par balsošanas norisi.


7.13. ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (balsošana)

Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā [2018/2009(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Jytte Guteland (A8-0161/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0216).

Uzstāšanās

Uzstājās Patrizia Toia par Ignazio Corrao uzstāšanos pirms balsošanas laika (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, jo viņas teiktais nebija saistīts ar atgādināšanu par Reglamentā noteikto kārtību).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Clara Eugenia Aguilera García ziņojums - A8-0163/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Daniel Hannan un Maria Lidia Senra Rodríguez

Nicola Caputo ziņojums - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly un Branislav Škripek

Ulrike Rodust ziņojums - A8-0263/2017
Sander Loones

Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius ziņojums - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor un Dobromir Sośnierz

Jytte Guteland ziņojums - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.17.)


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu ir saņēmusi FEMM komitejas pieprasījumu rīkot apspriešanos ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, lai tā sniegtu atzinumu par romu sieviešu stāvokli.

Minēto pieprasījumu uzskatīs par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nepieprasīs to izvirzīt balsošanai.


13. Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss (2018/2719(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski un Bas Belder.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


14. Stāvoklis Nikaragvā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Nikaragvā (2018/2711(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Tunne Kelam un Elena Valenciano.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis un Caterina Chinnici.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.8. punkts.


15. ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē un ES reakcija (debates)

Komisijas paziņojums: ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē un ES reakcija (2018/2697(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christian Ehler, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Bill Etheridge, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu un Jan Zahradil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (sēdes vadītājs sniedza precizējumus par brīvā mikrofona procedūras piemērošanu) un Maria Gabriela Zoană.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


16. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P7_TA(2014)0389(COR02) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (28.5.2018. protokola 13. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


17. Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju [2018/2017(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018).

Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou un Georgios Epitideios.

Uzstājās Federica Mogherini un Pier Antonio Panzeri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.11. punkts.


18. Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību [2017/2256(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0160/2018).

Carlos Coelho iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi un Jaromír Štětina.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini un Marijana Petir.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Carlos Coelho.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.12. punkts.


19. Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (debates)

Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu [2016/2328(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar (A8-0168/2018).

Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Takis Hadjigeorgiou, un Helga Stevens ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge un Pina Picierno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle), Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.13. punkts.


20. Politisko grupu sastāvs

Bernard Monot vairs nav ENF grupas loceklis un ir pievienojies EFDD grupai, sākot ar 2018. gada 29. maiju.


21. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0182/2018).

Christofer Fjellner iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Tokia Saïfi PPE grupas vārdā, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Costas Mavrides un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström un Christofer Fjellner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.3. punkts.


22. Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu [2017/2070(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0166/2018).

Tokia Saïfi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Jude Kirton-Darling S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic un Jarosław Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström un Tokia Saïfi.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.14. punkts.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 621.808/OJME).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika