Indeks 
Protokół
PDF 272kWORD 77k
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)
 3.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (debata)
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Uroczyste posiedzenie - Republika Gwinei
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)
  7.2.Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.9.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  7.10.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)
  7.11.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (głosowanie)
  7.12.Zrównoważone finanse (głosowanie)
  7.13.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (debata)
 14.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 15.Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (debata)
 16.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 17.Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (debata)
 18.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (debata)
 19.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)
 20.Skład grup politycznych
 21.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II (debata)
 22.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.07.


2. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ashleya Foxa, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Larę Comi, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię João Rodrigues, Steven Woolfe niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Janusz Lewandowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Jean Arthuis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš i Roberta Metsola.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Monika Panayotova i Jean Arthuis.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   José Manuel Fernandes, w imieniu grupy politycznej PPE, Eider Gardiazabal Rubial, w imieniu grupy S&D, Gérard Deprez, w imieniu grupy politycznej ALDE, i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, w imieniu grupy ECR, w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.10 protokołu z dnia 30.5.2018.


3. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczynie: Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Richard Sulík (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Jean-Marie Cavada (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), David Casa w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias i João Pimenta Lopes.

Głos zabrały: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 29.5.2018.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

4. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie strzelaniny, która miała miejsce we wtorek rano w Liège w Belgii, i przekazał wyrazy współczucia ofiarom.


5. Uroczyste posiedzenie - Republika Gwinei

W godz. od 12.10 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty prezydenta Republiki Gwinei Alphy Condé.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.30.

Głos zabrali: Bruno Gollnisch, z wnioskiem formalnym (Przewodniczący przyjął wniosek do wiadomości), László Tőkés (Przewodniczący przerwał mówcy, gdyż nie chodziło o wniosek formalny) i Ignazio Corrao (Przewodniczący przerwał mówcy, gdyż nie chodziło o wniosek formalny).


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)

Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (art. 197 Regulaminu)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Uznano za przyjęte bez głosowania


7.2. Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0206)


7.4. Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0207)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.5. Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0208)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.6. Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa [2017/2119(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0210)


7.8. Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. [2017/2088(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0211)


7.9. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0212)

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0212)

Wystąpienia

Anja Hazekamp, w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GI (178 za, 444 przeciw, 23 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.


7.10. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczynie: Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0213)

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0213)

Wystąpienia

Dominique Martin, w imieniu grupy ENF, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

Parlament odrzucił wniosek.


7.11. Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0214)


7.12. Zrównoważone finanse (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów [2018/2007(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0215)

Wystąpienia

Danuta Jazłowiecka w sprawie przebiegu głosowania.


7.13. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. [2018/2009(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0216)

Wystąpienia

Patrizia Toia, przed głosowaniem, w sprawie wystąpienia Ignazia Corraa (Przewodniczący przerwał mówczyni, gdyż nie chodziło o wniosek formalny).


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Daniel Hannan i Maria Lidia Senra Rodríguez

Sprawozdanie Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly i Branislav Škripek

Sprawozdanie Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.17.)


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

Przewodnicząca poinformowala, że otrzymała, zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu, wniosek komisji FEMM o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sytuacji kobiet romskich.

Ten wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie uznany za zatwierdzony, chyba że w ciągu 24 godzin od jego ogłoszenia grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o przeprowadzenie w tej sprawie głosowania.


13. Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski i Bas Belder.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


14. Sytuacja w Nikaragui (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Tunne Kelam i Elena Valenciano.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 31.5.2018.


15. Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Christiana Ehlera, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Patrick O'Flynn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Christiana Ehlera, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inmaculadę Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu i Jan Zahradil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Przewodniczący udzielił wyjaśnień na temat stosowania procedury zgłoszeń z sali) i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


16. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2014)0389(COR02) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 13 protokołu z dnia 28.5.2018).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


17. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Libii [2018/2017(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Pier Antonio Panzeri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.11 protokołu z dnia 30.5.2018.


18. Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen [2017/2256(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi i Jaromír Štětina.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini i Marijana Petir.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.12 protokołu z dnia 30.5.2018.


19. Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw [2016/2328(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Takisa Hadjigeorgiou i Helga Stevens w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge i Pina Picierno.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrały: Cecilia Malmström (członkini Komisji), Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.13 protokołu z dnia 30.5.2018.


20. Skład grup politycznych

Bernard Monot wystąpił z grupy ENF i został członkiem grupy EFDD z dniem 29 maja 2018 r.


21. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, France Jamet w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Costas Mavrides i Notis Marias.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Christofer Fjellner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 30.5.2018.


22. Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (debata)

Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej [2017/2070(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Jude Kirton-Darling w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, France Jamet w imieniu grupy ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Tokia Saïfi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.14 protokołu z dnia 30.5.2018.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 621.808/OJME).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności