Index 
Proces-verbal
PDF 271kWORD 77k
Marţi, 29 mai 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (dezbatere)
 3.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)
 4.Declarația Președintelui
 5.Ședință solemnă - Republica Guineea
 6.Reluarea ședinței
 7.Votare
  
7.1.Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul (vot)
  
7.2.Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.7.Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.8.Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.9.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)
  
7.10.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (vot)
  
7.11.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud ***I (vot)
  
7.12.Finanțele sustenabile (vot)
  
7.13.Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 13.Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului (dezbatere)
 14.Situația din Nicaragua (dezbatere)
 15.Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 17.Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia (dezbatere)
 18.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)
 19.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (dezbatere)
 20.Componența grupurilor politice
 21.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE ***II (dezbatere)
 22.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.07.


2. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ashley Fox, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lara Comi, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Janusz Lewandowski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš și Roberta Metsola.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi și Jean-Paul Denanot.

Au intervenit: Günther Oettinger, Monika Panayotova și Jean Arthuis.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.10 al PV din 30.5.2018.


3. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius și-au prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Richard Sulík (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Jean-Marie Cavada (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), David Casa, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias și João Pimenta Lopes.

Au intervenit: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 29.5.2018.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

4. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație referitoare la schimbul de focuri care a avut loc marți, la Liège, în Belgia și a transmis condoleanțe victimelor.


5. Ședință solemnă - Republica Guineea

De la 12.10 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei dlui Alpha Condé, Președintele Republicii Guineea.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.30.

Au intervenit: Bruno Gollnisch, privind o solicitare de luare de cuvânt (Președintele a luat act de cererea vorbitorului), László Tőkés (Președintele l-a întrerupt pe vorbitor, nefiind vorba despre o solicitare de luare de cuvânt) și Ignazio Corrao (Președintele l-a întrerupt pe vorbitor, nefiind vorba despre o solicitare de luare de cuvânt).


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul (vot)

Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul (articolul 197 din Regulamentul de procedură)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Considerat adoptat fără vot


7.2. Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REGULAMENT

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REGULAMENT

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0206)


7.4. Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0207)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.5. Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0208)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.6. Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE [2017/2119(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0210)


7.8. Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 [2017/2088(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0211)


7.9. Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respinsă

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0212)

DECLARAȚII COMUNE

Aprobate (P8_TA(2018)0212)

Intervenții

Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita supunerea la vot a amendamentelor, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Prin AN (178 pentru, 444 împotrivă, 23 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


7.10. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportori: Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0213)

DECLARAȚIA COMISIEI

Aprobată (P8_TA(2018)0213)

Intervenții

Dominique Martin, în numele Grupului ENF, pentru a solicita supunerea la vot a amendamentelor, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a respins cererea.


7.11. Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0214)


7.12. Finanțele sustenabile (vot)

Raport referitor la finanțele sustenabile [2018/2007(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0215)

Intervenții

Danuta Jazłowiecka, cu privire la derularea votării.


7.13. Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (vot)

Raport referitor la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția [2018/2009(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0216)

Intervenții

Patrizia Toia, cu privire la intervenția lui Ignazio Corrao, înaintea votării (președintele a întrerupt-o pe vorbitoare, nefiind vorba despre o solicitare de luare de cuvânt).


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raportul Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Daniel Hannan și Maria Lidia Senra Rodríguez

Raportul Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly și Branislav Škripek

Raportul Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Raportul Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor și Dobromir Sośnierz

Raportul Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.17.)


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


12. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Președinta a anunțat că a primit, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, o cerere din partea Comisiei FEMM de consultare a Comitetului Economic și Social pentru ca acesta să emită un aviz privind „Situația femeilor de etnie romă”.

Cererea se consideră adoptată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la momentul la care se face anunțul, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea la vot.


13. Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski și Bas Belder.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Situația din Nicaragua (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Tunne Kelam și Elena Valenciano.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis și Caterina Chinnici.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 31.5.2018.


15. Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Christian Ehler, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary, Bill Etheridge, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu și Jan Zahradil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Președintele a făcut precizări privind desfășurarea procedurii „catch the eye”) și Maria Gabriela Zoană.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P7_TA(2014)0389(COR02)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 13 al PV din 28.5.2018).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui

număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


17. Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Libia [2018/2017(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko și Emil Radev

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Federica Mogherini și Pier Antonio Panzeri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.11 al PV din 30.5.2018.


18. Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen [2017/2256(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, și Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi și Jaromír Štětina.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini și Marijana Petir.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Carlos Coelho.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.12 al PV din 30.5.2018.


19. Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității [2016/2328(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar au prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Takis Hadjigeorgiou, și Helga Stevens, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge și Pina Picierno.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Cecilia Malmström (membră a Comisiei), Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.13 al PV din 30.5.2018.


20. Componența grupurilor politice

Bernard Monot nu mai este membru al Grupului ENF și a aderat la Grupul EFDD, cu efect din 29 mai 2018.


21. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, France Jamet, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Costas Mavrides și Notis Marias.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Christofer Fjellner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 30.5.2018.


22. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune [2017/2070(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Doru-Claudian Frunzulică (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Jude Kirton-Darling, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, France Jamet, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic și Jarosław Wałęsa.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Tokia Saïfi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.14 al PV din 30.5.2018.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 621.808/OJME).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate