Zoznam 
Zápisnica
PDF 270kWORD 78k
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (rozprava)
 3.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Slávnostná schôdza - Guinejská republika
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  
7.2.Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (hlasovanie)
  
7.10.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (hlasovanie)
  
7.11.Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (hlasovanie)
  
7.12.Udržateľné financie (hlasovanie)
  
7.13.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (rozprava)
 14.Situácia v Nikarague (rozprava)
 15.Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (rozprava)
 16.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 17.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (rozprava)
 18.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (rozprava)
 19.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (rozprava)
 20.Zloženie politických skupín
 21.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (rozprava)
 22.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.07 h.


2. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ashley Fox, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Lara Comi, Marco Zanni v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria João Rodrigues, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Janusz Lewandowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš a Roberta Metsola.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi a Jean-Paul Denanot.

Vystúpili: Günther Oettinger, Monika Panayotova a Jean Arthuis.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

— José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D Gérard Deprez v mene skupiny ALDE a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

— Bernd Kölmel v mene skupiny ECR o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

— Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.10 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


3. Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyne: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius predstavili správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Richard Sulík (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Jean-Marie Cavada (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 29.5.2018.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

4. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o streľbe, ku ktorej došlo dnes ráno v belgickom Liège, a vyjadril svoju sústrasť s obeťami.


5. Slávnostná schôdza - Guinejská republika

Od 12.10 do 12.30 h. sa pri príležitosti návštevy prezidenta Guinejskej republiky Alphu Condého konala slávnostná schôdza Parlamentu.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.30 hod.

Vystúpili títo poslanci: Bruno Gollnisch s procedurálnou námietkou (predsedajúci to vzal na vedomie), László Tőkés (predsedajúci prerušil rečníka, keďže nešlo o procedurálnu námietku) a Ignazio Corrao (predsedajúci prerušil rečníka, keďže nešlo o procedurálnu námietku).


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)

Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus (článok 197 rokovacieho poriadku)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Považované za prijaté bez hlasovania


7.2. Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH NARIADENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0205)


7.3. Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH NARIADENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0206)


7.4. Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0207)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.5. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0208)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.6. Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o optimalizácii hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ [2017/2119(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0210)


7.8. Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní nástrojov SPP na podporu mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 [2017/2088(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0211)


7.9. Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0212)

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

Schválené (P8_TA(2018)0212)

Vystúpenia:

Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch.

Hlasovaním podľa mien (178 za, 444 proti, 23 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.


7.10. Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0213)

VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0213)

Vystúpenia:

Dominique Martin v mene skupiny ENF so žiadosťou, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch.

Parlament žiadosť zamietol.


7.11. Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0214)


7.12. Udržateľné financie (hlasovanie)

Správa o udržateľných financiách [2018/2007(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0215)

Vystúpenia:

Danuta Jazłowiecka k priebehu hlasovania.


7.13. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (hlasovanie)

Správa o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2017 [2018/2009(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0216)

Vystúpenia:

Patrizia Toia k vystúpeniu Ignazia Corraa (predsedajúci prerušil rečníčku, keďže nešlo o procedurálnu námietku).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Daniel Hannan a Maria Lidia Senra Rodríguez

Správa: Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly a Branislav Škripek

Správa: Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Správa: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor a Dobromir Sośnierz

Správa: Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.17 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca oznámila, že v súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku jej bola doručená žiadosť výboru FEMM o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, aby poskytol svoje stanovisko k situácii rómskych žien.

Táto žiadosť o konzultáciu sa považuje za schválenú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín, aby sa o nej hlasovalo.


13. Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski a Bas Belder.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


14. Situácia v Nikarague (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Nikarague (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Tunne Kelam a Elena Valenciano.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis a Caterina Chinnici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


15. Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christian Ehler, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Bill Etheridge, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu a Jan Zahradil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (predsedajúci poskytol spresnenia k uplatňovaniu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky) a Maria Gabriela Zoană.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


16. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 13 zápisnice zo dňa 28.5.2018) bolo oznámené korigendum (P7_TA(2014)0389(COR02)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


17. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi [2018/2017(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko a Emil Radev

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Federica Mogherini a Pier Antonio Panzeri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.11 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


18. Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (rozprava)

Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru [2017/2256(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi a Jaromír Štětina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini a Marijana Petir.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Carlos Coelho.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.12 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


19. Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov [2016/2328(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (spravodajkyňa) a Angelika Mlinar (spravodajkyňa) predstavili správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, a Helga Stevens v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Cecilia Malmström (členka Komisie), Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.13 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


20. Zloženie politických skupín

Bernard Monot už nie je členom skupiny ENF a vstúpil do skupiny EFDD s účinnosťou od 29. mája 2018.


21. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tokia Saïfi v mene skupiny PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, France Jamet v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Costas Mavrides a Notis Marias.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Christofer Fjellner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


22. Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (rozprava)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky [2017/2070(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Doru-Claudian Frunzulică (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Jude Kirton-Darling v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL a France Jamet v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic a Jarosław Wałęsa

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Tokia Saïfi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 621.808/OJME).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.56 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia