Index 
Protokoll
PDF 266kWORD 76k
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (debatt)
 3.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (debatt)
 4.Uttalande av talmannen
 5.Högtidligt möte - Republiken Guinea
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  7.2.Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  7.10.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (omröstning)
  7.11.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (omröstning)
  7.12.Hållbara finanser (omröstning)
  7.13.Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 13.Situationen i Gaza och Jerusalems status (debatt)
 14.Situationen i Nicaragua (debatt)
 15.USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion (debatt)
 16.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 17.Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (debatt)
 18.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)
 19.Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (debatt)
 20.De politiska gruppernas sammansättning
 21.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II (debatt)
 22.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.07.


2. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lara Comi, Marco Zanni för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Janusz Lewandowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš och Roberta Metsola.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi och Jean-Paul Denanot.

Talare: Günther Oettinger, Monika Panayotova och Jean Arthuis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   José Manuel Fernandes, för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial, för S&D-gruppen, Gérard Deprez, för ALDE-gruppen, och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, för ECR-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.10 i protokollet av den 30.5.2018.


3. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius redogjorde för betänkandet.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard Sulík (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Jean-Marie Cavada (föredragande av yttrande från utskottet JURI), David Casa för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias och João Pimenta Lopes.

Talare: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 29.5.2018.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

4. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om skottlossningen samma morgon i Liège, Belgien, och uttryckte sitt deltagande med offren.


5. Högtidligt möte - Republiken Guinea

Kl. 12.10–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Alpha Condé, Republiken Guineas president.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.30.

Talare: Bruno Gollnisch, om en ordningsfråga (talmannen noterade talarens inlägg), László Tőkés (talmannen avbröt talaren eftersom det inte rörde sig om en ordningsfråga) och Ignazio Corrao (talmannen avbröt talaren eftersom det inte rörde sig om en ordningsfråga).


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor (artkel 197 i arbetsordningen)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Ansågs antagen utan omröstning.


7.2. Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0206)


7.4. Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0207)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.5. Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0208)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.6. Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU [2017/2119(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0210)


7.8. Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform [2017/2088(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0211)


7.9. Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0212)

GEMENSAMMA UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2018)0212)

Inlägg:

Anja Hazekamp, för GUE/NGL-gruppen, för att begära att ändringsförslagen skulle tas upp till omröstning, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Genom omröstning med namnupprop (178 ja-röster, 444 nej-röster, 23 nedlagda röster) förkastade parlamentet begäran.


7.10. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0213)

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Godkändes (P8_TA(2018)0213)

Inlägg:

Dominique Martin, för ENF-gruppen, för att begära att ändringsförslagen skulle tas upp till omröstning, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade begäran.


7.11. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0214)


7.12. Hållbara finanser (omröstning)

Betänkande om hållbara finanser [2018/2007(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0215)

Inlägg:

Danuta Jazłowiecka om omröstningens förlopp.


7.13. Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (omröstning)

Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 [2018/2009(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0216)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Patrizia Toia om Ignazio Corraos inlägg (talmannen avbröt talaren eftersom det inte rörde sig om en ordningsfråga).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Daniel Hannan och Maria Lidia Senra Rodríguez

Betänkande Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly och Branislav Škripek

Betänkande Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Betänkande Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.17.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att hon hade tagit emot en begäran, i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen, från FEMM-utskottet om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och be den avge ett yttrande om situationen för romska kvinnor.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.


13. Situationen i Gaza och Jerusalems status (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Gaza och Jerusalems status (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski och Bas Belder.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Situationen i Nicaragua (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Tunne Kelam och Elena Valenciano.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 31.5.2018.


15. USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion (debatt)

Uttalande av kommissionen: USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christian Ehler, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu och Jan Zahradil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (talmannen redogjorde för hur ögonkontaktsförfarandet går till) och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2014)0389(COR02)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 13 i protokollet av den 28.5.2018).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


17. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Libyen [2018/2017(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko och Emil Radev

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini och Pier Antonio Panzeri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.11 i protokollet av den 30.5.2018.


18. Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt [2017/2256(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi och Jaromír Štětina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini och Marijana Petir.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.12 i protokollet av den 30.5.2018.


19. Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (debatt)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem [2016/2328(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar redogjorde för betänkandet..

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, och Helga Stevens för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge och Pina Picierno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen), Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.13 i protokollet av den 30.5.2018.


20. De politiska gruppernas sammansättning

Bernard Monot hade lämnat ENF-gruppen och anslutit sig till EFDD-gruppen med verkan från och med den 29 maj 2018.


21. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Tokia Saïfi för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Christofer Fjellner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 30.5.2018.


22. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (debatt)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken [2017/2070(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Doru-Claudian Frunzulică (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Jude Kirton-Darling för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Tokia Saïfi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.14 i protokollet av den 30.5.2018.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 621.808/OJME).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy