Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon i Pascal Durand, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere i Ramona Nicole Mănescu, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0258/2018).

II.   Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé i Pascal Durand, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Daniela Aiuto, w imieniu grupy EFDD, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere i Ramona Nicole Mănescu, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie obrończyń praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0268/2018).

III.   Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes on behalf of the, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Daniela Aiuto, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere i Ramona Nicole Mănescu, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Ángela Vallina, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0271/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności