Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

4. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR), категория 1А или 1В (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - срок: 8 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността) IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - срок: 1 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - срок: 1 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложения I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII с цел обхващане на наноформи на вещества (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - срок: 9 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността) IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 873/2012 относно преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с удължаването на преходния период по член 4 по отношение на ароматизанта „аромат на скара, концентрат (растителен)“, FL № 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - срок: 8 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на нидерландски език на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - срок: 28 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност