Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά ορισμένες ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), κατηγορίας 1Α ή 1Β (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - προθεσμία: 8 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, διαφορετικών από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - προθεσμία: 1 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα και αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης νόσου (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - προθεσμία: 1 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τα παραρτήματα I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI και XII, ώστε να καλύπτει τις νανομορφές των ουσιών (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - προθεσμία: 9 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού) IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2012 της Επιτροπής για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 4 για την αρωματική (αρτυματική) ύλη «συμπύκνωμα γεύσης γκριλ (φυτικό)», αριθ. FL 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - προθεσμία: 8 Αυγούστου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της ολλανδικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - προθεσμία: 28 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου