Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller vissa ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - tidsfrist: 8 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - tidsfrist: 1 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - tidsfrist: 1 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bilagorna I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - tidsfrist: 9 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 873/2012 om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller förlängning av övergångsperioden i artikel 4 avseende aromen grillaromkoncentrat (vegetabiliskt) FL-nr 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - tidsfrist: 8 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den nederländska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - tidsfrist: 28 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy