Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите и общите изисквания, свързани с граничните стойности на емисиите и одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната подвижна техника (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценките на риска във връзка с инвазивните чужди видове (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 7 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) №

514/2014 по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 по отношение на изискванията за някои означения върху етикетите на маслиновите масла (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 25 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки и за поправка на посочения делегиран регламент (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност