Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg

5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft risicobeoordelingen met betrekking tot invasieve uitheemse soorten (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten voor uitgevers van elektronisch geld en betalingsdienstaanbieders en met regels inzake hun taken (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 7 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1042/2014 van de Commissie van 25 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 in verband met de aanwijzing van verantwoordelijke instanties en hun verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en controle en in verband met het statuut en de verplichtingen van auditinstanties (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012 wat betreft de eisen voor bepaalde vermeldingen op de etikettering van olijfolie (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 25 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten, en tot rectificatie van die gedelegeerde verordening (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid