Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg

5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/654, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. mája 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, pokiaľ ide o posudzovanie rizík súvisiacich s inváznymi nepôvodnými druhmi (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 7. mája 2018

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. mája 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1042/2014 z 25. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o určenie zodpovedných orgánov a ich riadiace a kontrolné zodpovednosti a postavenie a povinnosti orgánov auditu (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. mája 2018

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012, pokiaľ ide o požiadavky vzťahujúce sa na určité označenia na etiketách na olivovom oleji (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. mája 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 25. mája 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou, a ktorým sa opravuje uvedené delegované nariadenie (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. mája 2018

predložené gestorskému výboru: EMPL

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia