Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/654 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller tekniska och allmänna krav på utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 vad gäller riskbedömningar för invasiva främmande arter (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med tekniska standarder för tillsyn avseende kriterierna för utseende av centrala kontaktpunkter för utgivare av elektroniska pengar och betaltjänstleverantörer och med regler för deras funktioner (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 7 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 av den 25 juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltnings- och kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 29/2012 vad gäller kraven för vissa uppgifter om märkning av olivolja (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 25 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna, och om rättelse av den delegerade förordningen (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy