Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

7. Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (2018/2622(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да открие разискването.

Изказаха се: Xavier Bettel (министър-председател на Люксембург) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

Изказа се Xavier Bettel.

Изказа се Guy Verhofstadt, който поиска Председателят да направи изявление на обяд относно задържането в Испания на финансиста Бил Браудър.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar и Sophia in 't Veld.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen и Charles Goerens.

Изказа се Xavier Bettel.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.40 ч.)

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност