Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

7. Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (debata)
CRE

Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (2018/2622(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrali: Xavier Bettel (premier Luksemburga) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

Głos zabrał Xavier Bettel.

Głos zabrał Guy Verhofstadt, który zwrócił się do przewodniczącego z prośbą o wydanie w południe oświadczenia w sprawie aresztowania w Hiszpanii finansisty Billa Browdera.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar i Sophia in 't Veld.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen i Charles Goerens.

Głos zabrał Xavier Bettel.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.40.)

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności