Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg

13. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0217)

Sõnavõtud

José Manuel Fernandes enne hääletust ja Danuta Jazłowiecka Richard Sulíku eelnevas sõnavõtus tõstatatud küsimuse kohta (30.5.2018 protokolli punkt 12).


13.2. Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2018 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0218)


13.3. Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ning määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2018)0219)


13.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0220)


13.5. Geneetiliselt muundatud mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi GA21 (MON-ØØØ21-9) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - Vastutavad parlamendiliikmed: Bart Staes
Kaasraportöörid: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0221)


13.6. Geneetiliselt muundatud mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon, kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse selliste toodete turule laskmist, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud maisi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 või geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni, koosnevad sellest või on sellest toodetud, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/815/EÜ, 2010/428/EL ja 2010/432/EL vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D056123 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Vastutavad parlamendiliikmed: Bart Staes
Kaasraportöörid: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0222)


13.7. Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (hääletus)

Raport kontrollimeetmete rakendamise kohta, et teha kindlaks kalandustoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele [2017/2129(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0223)


13.8. Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (hääletus)

Raport toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta [2018/2037(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0224)

Sõnavõtud

Miguel Viegas dokumentide kättesaadavuse kohta kõigis keeleversioonides (president võttis selle teadmiseks) ja Herbert Dorfmann (raportöör), kes esitas taotluse punkti 170 (1. ja 2. osa) hääletuse elektrooniliseks kontrollimiseks (president alustas kontrollimist).


13.9. Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (hääletus)

Raport paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta [2016/2018(INI)] - Õiguskomisjon - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Pavel Svoboda ja Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0225)

Sõnavõtud

Pavel Svoboda (raportöör) esitas punktide 71 ja 74 kohta suulised muudatusettepanekud. Need võeti vastu.

Heidi Hautala esitas punkti 86 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


13.10. 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0239/2018 ja B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0239/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)0226)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0241/2018 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Nuno Melo oma hääletuspuldi mittetoimimise kohta.


13.11. Liibüa (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Liibüat [2018/2017(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2018)0227)


13.12. Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (hääletus)

Raport Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta [2017/2256(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0228)


13.13. Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (hääletus)

Raport direktiivi 2012/29/EL (millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded) rakendamise kohta [2016/2328(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0229)


13.14. Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2070(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0230)

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika