Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg

13. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0217)

Puheenvuorot:

José Manuel Fernandes ennen äänestystä ja Danuta Jazłowiecka Richard Sulíkin edellisen puheenvuoronsa yhteydessä esittämästä kysymyksestä (istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 12).


13.2. Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0218)


13.3. Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2018)0219)


13.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0220)


13.5. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka on jättänyt ENVI-valiokunta työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia GA21 (MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D056125; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) – Asiasta vastaava jäsen: Bart Staes
Yhteisesittelijät: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0221)


13.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (D056123) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka on jättänyt ENVI-valiokunta työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507× 59122 × MON 810 × GA21 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2009/815/EC, 2010/428/EU ja 2010/432/EU kumoamisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D056123; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Asiasta vastaava jäsen: Bart Staes
Yhteisesittelijät: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0222)


13.7. Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (äänestys)

Mietintö sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia [2017/2129(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0223)


13.8. Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (äänestys)

Mietintö ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta [2018/2037(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0224)

Puheenvuorot:

Miguel Viegas asiakirjojen saatavuudesta kaikilla eri kielillä (puhemies pani asian merkille) ja Herbert Dorfmann (esittelijä), joka pyysi koneäänestyksen tarkastusta 170 kohdan osalta (1. ja 2. osa) (puhemies aikoo järjestää tämän tarkastuksen).


13.9. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta [2016/2018(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Pavel Svoboda ja Richard Corbett (A8-0170/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0225)

Puheenvuorot:

Pavel Svoboda (esittelijä) esitti 71 ja 74 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Heidi Hautala esitti 86 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


13.10. Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0239/2018 ja B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0239/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0226)

(Päätöslauselmaesitys B8-0241/2018 raukesi.)

Puheenvuorot:

Nuno Melo ilmoitti, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi.


13.11. Libya (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Libyasta [2018/2017(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0227)


13.12. Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (äänestys)

Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2017/2256(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0228)


13.13. Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (äänestys)

Mietintö rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpanosta [2016/2328(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0229)


13.14. Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta [2017/2070(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0230)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö