Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - Strasbūras

13. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0217)

Kalbėjo:

José Manuel Fernandes prieš balsavimą ir Danuta Jazłowiecka dėl Richard Sulík ankstesnių pastabų (2018 05 30 protokolo 12 punktas).


13.2. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0218)


13.3. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2018)0219)


13.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva“) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0220)


13.5. Genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų GA21 (MON-ØØØ21-9), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D056125-02 - 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - atsakingi nariai: Bart Staes
Pranešėjai: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0221)


13.6. Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603 sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos 1507, 59122, MON 810 ir NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D056123-02 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - atsakingi nariai: Bart Staes
Pranešėjai: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0222)


13.7. Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (balsavimas)

Pranešimas dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo [2017/2129(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0223)


13.8. Maisto ir ūkininkavimo ateitis (balsavimas)

Pranešimas dėl maisto ir ūkininkavimo ateities [2018/2037(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0224)

Kalbėjo:

Miguel Viegas Apie galimybę susipažinti su dokumentų versijomis visomis kalbomis (pirmininkas į tai atsižvelgė) ir Herbert Dorfmann (pranešėjas), jis paprašė patikrinti elektroninį balsavimą dėl 170 dalies (1 ir 2 pastraipa) (pirmininkas liepė atlikti tokį patikrinimą).


13.9. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo [2016/2018(INI)] - Teisės reikalų komitetas - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Pavel Svoboda ir Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0225)

Kalbėjo:

Pavel Svoboda (pranešėjas) pateikė žodinius 71 ir 74 dalių pakeitimus. Žodiniai pakeitimai buvo patvirtinti.

Heidi Hautala pateikė 86 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


13.10. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0239/2018 ir B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0239/2018

Priimta (P8_TA(2018)0226)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos __[A8469]__ anuliuotas.)

Kalbėjo:

Nuno Melo dėl to, kad neveikia balsavimo įranga.


13.11. Libija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos [2018/2017(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2018)0227)


13.12. Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos [2017/2256(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0228)


13.13. Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, įgyvendinimo [2016/2328(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0229)


13.14. Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2070(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0230)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika