Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - Strasbūra

13. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0217).

Uzstāšanās

José Manuel Fernandes – pirms balsošanas, un Danuta Jazłowiecka – par Richard Sulík iepriekšējās uzstāšanās laikā (30.5.2018. protokola 12. punkts) ierosināto jautājumu.


13.2. Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0218).


13.3. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0182/2018).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2018)0219).


13.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0220).


13.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tās (D056125 - 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Atbildīgais deputāts: Bart Staes.
Līdzreferenti: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0221).


13.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603 (D056123) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumus 2009/815/EK, 2010/428/ES un 2010/432/ES (D056123 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Atbildīgais deputāts: Bart Staes.
Līdzreferenti: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0222).


13.7. Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (balsošana)

Ziņojums par kontroles pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem [2017/2129(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0156/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0223).


13.8. Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (balsošana)

Ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni [2018/2037(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0224).

Uzstāšanās

Miguel Viegas – par dokumentu pieejamību visās valodās (sēdes vadītājs viņa teikto pieņēma zināšanai), un Herbert Dorfmann (referents), lai prasītu elektroniski pārbaudīt balsojumu par 170. punktu (1. un 2. daļu) (sēdes vadītājs uzdeva veikt šo pārbaudi).


13.9. Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (balsošana)

Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu [2016/2018(INI)] - Juridiskā komiteja - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Pavel Svoboda un Richard Corbett (A8-0170/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0225).

Uzstāšanās

Pavel Svoboda (referents) izklāstīja mutiskos grozījumus 71. un 74. punktā. Šie mutiskie grozījumi tika iekļauti.

Heidi Hautala ierosināja mutisku grozījumu 86. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


13.10. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0239/2018 un B8-0241/2018 (2018/2714(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0239/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0226).

(Rezolūcijas priekšlikums __[A8469]__ vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Nuno Melo – lai norādītu, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojas.


13.11. Lībija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju [2018/2017(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2018)0227).


13.12. Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību [2017/2256(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0160/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0228).


13.13. Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu [2016/2328(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar (A8-0168/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0229).


13.14. Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu [2017/2070(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0166/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0230).

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika