Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg

13. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0217)

Het woord werd gevoerd door:

José Manuel Fernandes, vóór de stemming, en Danuta Jazłowiecka, over de door Richard Sulík aan de orde gestelde kwestie in zijn vorige interventie (punt 12 van de notulen van 30.5.2018).


13.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0218)


13.3. Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (stemming)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0219)


13.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0220)


13.5. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Verantwoordelijke leden: Bart Staes
Corapporteurs: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0221)


13.6. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 (D056123) combineert (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de events of het enkele event 1507, 59122, MON 810 en NK603, en tot intrekking van Beschikkingen 2009/815/EG, 2010/428/EU en 2010/432/EU ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Verantwoordelijke leden: Bart Staes
Corapporteurs: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0222)


13.7. Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (stemming)

Verslag over de uitvoering van controlemaatregelen voor de vaststelling van de conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt [2017/2129(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0223)


13.8. De toekomst van voedsel en landbouw (stemming)

Verslag over de toekomst van voedsel en landbouw [2018/2037(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0224)

Het woord werd gevoerd door:

Miguel Viegas, over de beschikbaarheid van documenten in alle taalversies (de Voorzitter neemt hiervan nota), en Herbert Dorfmann (rapporteur), om te vragen om elektronische verificatie van de stemming over paragraaf 170 (delen I en II) (de Voorzitter zorgt ervoor dat deze verificatie plaatsvindt).


13.9. Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)

Verslag over de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" [2016/2018(INI)] - Commissie juridische zaken - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Pavel Svoboda en Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0225)

Het woord werd gevoerd door:

Pavel Svoboda (rapporteur), die mondelinge amendementen op paragrafen 71 en 74 indiende, die in aanmerking werden genomen.

Heidi Hautala, die een mondeling amendement op paragraaf 86 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


13.10. Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0239/2018 en B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0239/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0226)

(Ontwerpresolutie B8-0241/2018 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Nuno Melo, die erop wijst dat zijn stemapparaat niet werkt.


13.11. Libië (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Libië [2018/2017(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2018)0227)


13.12. Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2017/2256(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten [2016/2328(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0229)


13.14. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid [2017/2070(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0230)

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid