Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg

13. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2018)0217)

Intervenții

José Manuel Fernandes, înainte de vot și Danuta Jazłowiecka, privind chestiunea ridicată de Richard Sulík cu ocazia intervenției sale precedente (punctul 12 al PV din 30.5.2018).


13.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2018)0218)


13.3. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarată aprobată (P8_TA(2018)0219)


13.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0220)


13.5. Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Deputat responsabil: Bart Staes
Coraportori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0221)


13.6. Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Deputat responsabil: Bart Staes
Coraportori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0222)


13.7. Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE [2017/2129(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0223)


13.8. Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (vot)

Raport referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii [2018/2037(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0224)

Intervenții

Miguel Viegas, privind disponibilitatea documentelor în toate versiunile lingvistice (Președintele a luat act) și Herbert Dorfmann (raportor), pentru a solicita verificarea electronică a votului privind punctul 170 (prima și a doua parte) (Președintele a comandat această verificare).


13.9. Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (vot)

Raport referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare [2016/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Pavel Svoboda și Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0225)

Intervenții

Pavel Svoboda (raportor) a prezentat amendamente orale la punctele 71 și 74. Amendamentele orale au fost reținute.

Heidi Hautala a prezentat un amendament oral la punctul 86. Amendamentul oral a fost reținut.


13.10. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0239/2018 și B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0239/2018

Adoptată (P8_TA(2018)0226)

(Propunerea de rezoluție B8-0241/2018 a devenit caducă.)

Intervenții

Nuno Melo privind nefuncționarea postului său de vot.


13.11. Libia (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Libia [2018/2017(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0227)


13.12. Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (vot)

Raport referitor la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen [2017/2256(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0228)


13.13. Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității [2016/2328(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0229)


13.14. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune [2017/2070(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0230)

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate