Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Vystúpenia:

José Manuel Fernandes, pred hlasovaním, a Danuta Jazłowiecka, o otázke, ktorú položil Richard Sulík počas svojho predchádzajúceho vystúpenia (bod 12 zápisnice zo dňa 30.5.2018).

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0217)


13.2. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0218)


13.3. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2018)0219)


13.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0220)


13.5. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Zodpovední poslanci: Bart Staes
Spoluspravodajcovia: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0221)


13.6. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Zodpovední poslanci: Bart Staes
Spoluspravodajcovia: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0222)


13.7. Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ [2017/2129(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0223)


13.8. Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (hlasovanie)

Správa o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva [2018/2037(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0224)

Vystúpenia:

Miguel Viegas, o disponibilite dokumentov vo všetkých jazykových verziách (predseda to vzal na vedomie), a Herbert Dorfmann (spravodajca), aby požiadal o elektronické preverenie hlasovania o odseku 170 (1. a 2. časť) (predseda dal pokyn na preverenie).


13.9. Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (hlasovanie)

Správa o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva [2016/2018(INI)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Pavel Svoboda a Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0225)

Vystúpenia:

Pavel Svoboda (spravodajca) predniesol ústne pozmeňujúce návrhy k odsekom 71 a 74. Ústne pozmeňujúce návrhy boli akceptované.

Heidi Hautala podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 86, ktorý bol akceptovaný.


13.10. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0239/2018 a B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B8-0239/2018

Prijatý (P8_TA(2018)0226)

Vystúpenia:

Nuno Melo o poruche jeho hlasovacieho zariadenia.

(Návrh uznesenia B8-0241/2018 sa stal bezpredmetným.)


13.11. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi [2018/2017(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2018)0227)


13.12. Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru [2017/2256(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov [2016/2328(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0229)


13.14. Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky [2017/2070(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0230)

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia