Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 30. maj 2018 - Strasbourg

13. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0217)

Govori

José Manuel Fernandes pred glasovanjem in Danuta Jazłowiecka o vprašanju, ki ga je postavil Richard Sulík v svojem prejšnjem govoru (točka 12 zapisnika z dne 30.5.2018).


13.2. Predlog spremembe proračuna št. 1/2018, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0218)


13.3. Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2018)0219)


13.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0220)


13.5. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2 in 3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo GA21 (MON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Pristojni poslanci: Bart Staes
Soporočevalci: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0221)


13.6. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603 (D056123) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2 in 3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603, ter o razveljavitvi sklepov 2009/815/ES, 2010/428/EU in 2010/432/EU v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Pristojni poslanci: Bart Staes
Soporočevalci: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0222)


13.7. Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU [2017/2129(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0223)


13.8. Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (glasovanje)

Poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstvu [2018/2037(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0224)

Govori

Miguel Viegas, o razpoložljivosti dokumentov v vseh jezikovnih različicah (predsednik se je s tem seznanil), in Herbert Dorfmann (poročevalec), ki je zahteval elektronsko preverjanje glasovanja o odstavku 170 (1. in 2. del) (predsednik je dal opraviti preverjanje).


13.9. Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (glasovanje)

Poročilo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje [2016/2018(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Pavel Svoboda in Richard Corbett (A8-0170/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0225)

Govori

Pavel Svoboda (poročevalec) je redstavil ustne predloge sprememb k odstavkoma 71 in 74. Predlogi sprememb so bili upoštevani.

Heidi Hautala je podala ustni predlog spremembe k odstavku 86, ki je bil upoštevan.


13.10. Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0239/2018 in B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0239/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)0226)

(Predlog resolucije B8-0241/2018 je brezpredmeten.)

Govori

Nuno Melo o težavah pri delovanju njegove glasovalne naprave.


13.11. Libija (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Libiji [2018/2017(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0227)


13.12. Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja [2017/2256(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj [2016/2328(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0229)


13.14. Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike [2017/2070(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0230)

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov