Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

14. Обяснения на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Доклад Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Ana Miranda и Notis Marias

Доклад Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Момчил Неков, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Dobromir Sośnierz

Доклад Pavel Svoboda и Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld и Andrejs Mamikins

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan и John Howarth

Доклад Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Доклад Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias и Marek Jurek

Доклад Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James и Jadwiga Wiśniewska

Доклад Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius и Andrejs Mamikins.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност