Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

14. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Έκθεση Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ana Miranda και Νότης Μαριάς

Έκθεση Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Pavel Svoboda και Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld και Andrejs Mamikins

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Νότης Μαριάς, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan και John Howarth

Έκθεση Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Νότης Μαριάς και Marek Jurek

Έκθεση Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James και Jadwiga Wiśniewska

Έκθεση Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius και Andrejs Mamikins.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου