Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg

14. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Správa: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Ana Miranda a Notis Marias

Správa: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

Správa: Pavel Svoboda a Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld a Andrejs Mamikins

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan a John Howarth

Správa: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Správa: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias a Marek Jurek

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James a Jadwiga Wiśniewska

Správa: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius a Andrejs Mamikins.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia