Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

14. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Betänkande Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Ana Miranda och Notis Marias

Betänkande Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Dobromir Sośnierz

Betänkande Pavel Svoboda och Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld och Andrejs Mamikins

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan och John Howarth

Betänkande Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias och Marek Jurek

Betänkande Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James och Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius och Andrejs Mamikins.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy