Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

25. Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказа се Danuta Jazłowiecka, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Daniele Viotti, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Miranda, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei и Paloma López Bermejo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Ana Miranda.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност