Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

25. Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (2018/2674(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Danuta Jazłowiecka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Miranda, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF του Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου και Ana Miranda.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου