Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

26. Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Ангел Джамбазки, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Johannes Hahn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност