Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2012(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0167/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0167/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 27
CRE 30/05/2018 - 27

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0239

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

27. Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Linda McAvan και Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Οι Linda McAvan και Dubravka Šuica παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Beatriz Becerra Basterrechea (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică και Clare Moody.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, και Ana Miranda.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Linda McAvan και Dubravka Šuica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου