Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2259(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0162/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0162/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 28
CRE 30/05/2018 - 28

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0240

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

28. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία [2017/2259(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Η Eider Gardiazabal Rubial παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Svetoslav Hristov Malinov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miroslavs Mitrofanovs, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka και Sofia Ribeiro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Eider Gardiazabal Rubial.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου