Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Изявления на председателството
 10.Тържествено заседание - Колумбия
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 13.Време за гласуване
  13.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  13.2.Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  13.3.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (гласуване)
  13.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)
  13.5.Генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (гласуване)
  13.6.Генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603 (D056123) (гласуване)
  13.7.Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (гласуване)
  13.8.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (гласуване)
  13.9.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)
  13.10.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (гласуване)
  13.11.Либия (гласуване)
  13.12.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (гласуване)
  13.13.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (гласуване)
  13.14.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 19.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (разискване по актуални въпроси)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (продължeние на разискването)
 22.Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
 23.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (разискване)
 24.Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (разискване)
 25.Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (разискване)
 26.Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (разискване)
 27.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (разискване)
 28.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (разискване)
 29.Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (разискване)
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (220 kb)
24/10/2018 16:05
  Списък на присъствалите (64 kb)
19/02/2019 09:28
 
Протокол (87 kb)
24/10/2018 16:05
  Списък на присъствалите (12 kb)
19/02/2019 09:28
  Резултати от различните гласувания (66 kb)
31/12/2018 14:26
  Поименни гласувания (278 kb)
21/12/2018 11:06
 
Протокол (334 kb)
24/10/2018 16:05
  Списък на присъствалите (80 kb)
19/02/2019 09:28
  Резултати от различните гласувания (993 kb)
31/12/2018 14:26
  Поименни гласувания (4160 kb)
21/12/2018 11:06
Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност