Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Изявления на председателството
 10.Тържествено заседание - Колумбия
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 13.Време за гласуване
  
13.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.2.Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.3.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (гласуване)
  
13.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)
  
13.5.Генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (гласуване)
  
13.6.Генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603 (D056123) (гласуване)
  
13.7.Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (гласуване)
  
13.8.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (гласуване)
  
13.9.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)
  
13.10.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (гласуване)
  
13.11.Либия (гласуване)
  
13.12.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (гласуване)
  
13.13.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (гласуване)
  
13.14.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 19.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (разискване по актуални въпроси)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (продължeние на разискването)
 22.Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
 23.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (разискване)
 24.Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (разискване)
 25.Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (разискване)
 26.Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (разискване)
 27.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (разискване)
 28.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (разискване)
 29.Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (разискване)
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (220 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (303 kb) Резултати от поименно гласуване (4909 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (66 kb) Резултати от поименно гласуване (278 kb) 
 
Протокол (334 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (993 kb) Резултати от поименно гласуване (4160 kb) 
Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност