Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Μεταφορές πιστώσεων
 7.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Δηλώσεις της Προεδρίας
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Κολομβία
 11.Επανάληψη της συνόδου
 12.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  13.3.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II (ψηφοφορία)
  13.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  13.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (ψηφοφορία)
  13.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603 (D056123) (ψηφοφορία)
  13.7.Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (ψηφοφορία)
  13.8.Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (ψηφοφορία)
  13.9.Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ψηφοφορία)
  13.10.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (ψηφοφορία)
  13.11.Λιβύη (ψηφοφορία)
  13.12.Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (ψηφοφορία)
  13.13.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (ψηφοφορία)
  13.14.Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνόδου
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)
 19.Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 20.Επανάληψη της συνόδου
 21.Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (συζήτηση)
 23.Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (συζήτηση)
 24.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου I του κανονισμού "Βρυξέλλες ΙΙα" προκειμένου να περιλάβει τα σύμφωνα συμβίωσης (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 25.Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (συζήτηση)
 26.Χρήση κονδυλίων του ΜΠΒ στην Τουρκία (συζήτηση)
 27.Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (συζήτηση)
 28.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (συζήτηση)
 29.φρεΕφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ЕK) (συζήτηση)
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (221 kb)
24/10/2018 16:08
  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
19/02/2019 09:30
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb)
24/10/2018 16:08
  Κατάσταση παρόντων (12 kb)
19/02/2019 09:30
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (68 kb)
31/12/2018 14:26
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (280 kb)
21/12/2018 11:26
 
Συνοπτικά πρακτικά (332 kb)
24/10/2018 16:08
  Κατάσταση παρόντων (79 kb)
19/02/2019 09:30
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1046 kb)
31/12/2018 14:26
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (4266 kb)
21/12/2018 11:26
Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου