Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Arutelu Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Presidentuuri avaldused
 10.Pidulik istung - Colombia
 11.Istungi jätkamine
 12.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 13.Hääletused
  13.1.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.2.Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.3.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II (hääletus)
  13.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  13.5.Geneetiliselt muundatud mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (hääletus)
  13.6.Geneetiliselt muundatud mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni (hääletus)
  13.7.Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (hääletus)
  13.8.Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (hääletus)
  13.9.Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (hääletus)
  13.10.2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (hääletus)
  13.11.Liibüa (hääletus)
  13.12.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (hääletus)
  13.13.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (hääletus)
  13.14.Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine)
 19.ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (temaatiline arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (arutelu jätkamine)
 22.Liidu kodanikukaitse mehhanism (arutelu)
 23.Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 24.Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud) (arutelu)
 25.Majandustegevuse üleviimise mõju töötajatele ja piirkondadele (arutelu)
 26.Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamine Türgis (arutelu)
 27.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (arutelu)
 28.ELi noortestrateegia rakendamine (arutelu)
 29.Ökodisaini direktiivi rakendamine (2009/125/ЕÜ) (arutelu)
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (189 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (246 kb) Nimelise hääletuse tulemused (4909 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (94 kb) Nimelise hääletuse tulemused (283 kb) 
 
Protokoll (293 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletustulemused (942 kb) Nimelise hääletuse tulemused (4253 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika