Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 7.Debat met de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Verklaringen van de Voorzitter
 10.Plechtige vergadering - Colombia
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 13.Stemmingen
  
13.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (stemming)
  
13.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)
  
13.5.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (stemming)
  
13.6.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 (D056123) combineert (stemming)
  
13.7.Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (stemming)
  
13.8.De toekomst van voedsel en landbouw (stemming)
  
13.9.Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)
  
13.10.Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (stemming)
  
13.11.Libië (stemming)
  
13.12.Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (stemming)
  
13.13.Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (stemming)
  
13.14.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)
 19.Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (actualiteitendebat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (voortzetting van het debat)
 22.Uniemechanisme voor civiele bescherming (debat)
 23.Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (debat)
 24.Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking) (debat)
 25.De effecten van verplaatsing van activiteiten voor werknemers en regio's (debat)
 26.Gebruik van IPA-middelen in Turkije (debat)
 27.Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (debat)
 28.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (debat)
 29.Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (debat)
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (192 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (258 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4909 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (62 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (276 kb) 
 
Notulen (306 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (950 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4181 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid