Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Presun rozpočtových prostriedkov
 7.Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Slávnostná schôdza - Kolumbia
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 13.Hlasovanie
  13.1.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.3.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (hlasovanie)
  13.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  13.5.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (hlasovanie)
  13.6.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123) (hlasovanie)
  13.7.Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (hlasovanie)
  13.8.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (hlasovanie)
  13.9.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (hlasovanie)
  13.10.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (hlasovanie)
  13.11.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (hlasovanie)
  13.12.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (hlasovanie)
  13.13.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (hlasovanie)
  13.14.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)
 19.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (tematická rozprava)
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (pokračovanie rozpravy)
 22.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rozprava)
 23.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (rozprava)
 24.Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie) (rozprava)
 25.Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava)
 26.Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (rozprava)
 27.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (rozprava)
 28.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (rozprava)
 29.Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (rozprava)
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (191 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (277 kb) Hlasovania podľa mien (4909 kb) 
 
Zápisnica (83 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (61 kb) Hlasovania podľa mien (291 kb) 
 
Zápisnica (304 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (966 kb) Hlasovania podľa mien (4247 kb) 
Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia