Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Presun rozpočtových prostriedkov
 7.Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Slávnostná schôdza - Kolumbia
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 13.Hlasovanie
  13.1.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.3.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (hlasovanie)
  13.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  13.5.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (hlasovanie)
  13.6.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123) (hlasovanie)
  13.7.Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (hlasovanie)
  13.8.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (hlasovanie)
  13.9.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (hlasovanie)
  13.10.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (hlasovanie)
  13.11.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (hlasovanie)
  13.12.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (hlasovanie)
  13.13.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (hlasovanie)
  13.14.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)
 19.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (tematická rozprava)
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (pokračovanie rozpravy)
 22.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rozprava)
 23.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (rozprava)
 24.Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie) (rozprava)
 25.Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava)
 26.Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (rozprava)
 27.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (rozprava)
 28.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (rozprava)
 29.Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (rozprava)
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (191 kb)
24/10/2018 16:18
  Prezenčná listina (63 kb)
19/02/2019 09:30
 
Zápisnica (83 kb)
24/10/2018 16:18
  Prezenčná listina (11 kb)
19/02/2019 09:30
  Výsledky hlasovaní (61 kb)
31/12/2018 14:46
  Hlasovania podľa mien (291 kb)
21/12/2018 12:06
 
Zápisnica (304 kb)
24/10/2018 16:18
  Prezenčná listina (71 kb)
19/02/2019 09:30
  Výsledky hlasovaní (966 kb)
31/12/2018 14:46
  Hlasovania podľa mien (4247 kb)
21/12/2018 12:06
Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia