Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Debatt med Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Uttalanden av talmannen
 10.Högtidligt möte - Colombia
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 13.Omröstning
  13.1.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.2.Förslag till ändringsbudget nr 1/2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.3.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II (omröstning)
  13.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)
  13.5.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (omröstning)
  13.6.Invändningar enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603 (omröstning)
  13.7.Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (omröstning)
  13.8.Framtiden för livsmedel och jordbruk (omröstning)
  13.9.Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (omröstning)
  13.10.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (omröstning)
  13.11.Libyen (omröstning)
  13.12.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (omröstning)
  13.13.Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (omröstning)
  13.14.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
 19.EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (debatt om en aktuell fråga)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (fortsättning på debatten)
 22.En civilskyddsmekanism för unionen (debatt)
 23.Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (debatt)
 24.Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (debatt)
 25.Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner (debatt)
 26.Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (debatt)
 27.Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (debatt)
 28.Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (debatt)
 29.Genomförande av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (debatt)
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (194 kb)
24/10/2018 16:20
  Närvarolista (63 kb)
19/02/2019 09:30
 
Protokoll (81 kb)
24/10/2018 16:20
  Närvarolista (11 kb)
19/02/2019 09:30
  Omröstningsresultat (61 kb)
31/12/2018 14:46
  Omröstningar med namnupprop (279 kb)
21/12/2018 12:26
 
Protokoll (299 kb)
24/10/2018 16:20
  Närvarolista (71 kb)
19/02/2019 09:30
  Omröstningsresultat (938 kb)
31/12/2018 14:46
  Omröstningar med namnupprop (4249 kb)
21/12/2018 12:26
Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy