Показалец 
Протокол
PDF 334kWORD 87k
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 7.Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Изявления на председателството
 10.Тържествено заседание - Колумбия
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 13.Време за гласуване
  13.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  13.2.Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  13.3.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (гласуване)
  13.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)
  13.5.Генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (гласуване)
  13.6.Генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603 (D056123) (гласуване)
  13.7.Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (гласуване)
  13.8.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (гласуване)
  13.9.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)
  13.10.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (гласуване)
  13.11.Либия (гласуване)
  13.12.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (гласуване)
  13.13.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (гласуване)
  13.14.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 19.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (разискване по актуални въпроси)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (продължeние на разискването)
 22.Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
 23.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (разискване)
 24.Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (разискване)
 25.Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (разискване)
 26.Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (разискване)
 27.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (разискване)
 28.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (разискване)
 29.Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (разискване)
 30.Дневен ред на следващото заседание
 31.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.07 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, относно положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, относно положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere и Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE, относно положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (B8-0258/2018).

II.   Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé и Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas и Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere и Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението на защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (B8-0268/2018).

III.   Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes on behalf of the, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Daniela Aiuto, относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere и Ramona Nicole Mănescu, от името на групата PPE, относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou и Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (B8-0271/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Беше внесен следният въпрос с искане за устен отговор от членове на ЕП (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000027/2018) зададен от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на комисията JURI, към Комисията: Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (B8-0023/2018).


4. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR), категория 1А или 1В (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - срок: 8 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността) IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - срок: 1 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - срок: 1 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложения I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII с цел обхващане на наноформи на вещества (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - срок: 9 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността) IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 873/2012 относно преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с удължаването на преходния период по член 4 по отношение на ароматизанта „аромат на скара, концентрат (растителен)“, FL № 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - срок: 8 август 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на нидерландски език на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - срок: 28 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI


5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите и общите изисквания, свързани с граничните стойности на емисиите и одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната подвижна техника (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценките на риска във връзка с инвазивните чужди видове (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 7 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) №

514/2014 по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 по отношение на изискванията за някои означения върху етикетите на маслиновите масла (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 25 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2195 за допълване на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд по отношение на определянето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки и за поправка на посочения делегиран регламент (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 май 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL


6. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за трансферите на бюджетни кредити DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 и DEC 09/2018 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 06/2018 - Раздел III - Комисия.


7. Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (разискване)

Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа (2018/2622(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да открие разискването.

Изказаха се: Xavier Bettel (министър-председател на Люксембург) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

Изказа се Xavier Bettel.

Изказа се Guy Verhofstadt, който поиска Председателят да направи изявление на обяд относно задържането в Испания на финансиста Бил Браудър.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar и Sophia in 't Veld.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen и Charles Goerens.

Изказа се Xavier Bettel.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.40 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.


9. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, в което осъди убийството на руския журналист Аркадий Бабченко вчера в Киев и припомни ангажимента на Европейския парламент в защита на свободата на печата.

Председателят също така съобщи, вследствие на искането от Guy Verhofstadt от тази сутрин (точка 7 от протокола от 30.5.2018 г.), че финансистът Бил Браудър, арестуван тази сутрин в Испания, е бил освободен.


10. Тържествено заседание - Колумбия

От 12.04 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай на посещението на Хуан Мануел Сантос Калдерон, президент на Република Колумбия.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.33 ч.

Изказа се Malin Björk, който поиска Парламентът да запази едноминутно мълчание в памет на Mawda Shawri, убита с куршум в Белгия на 17 май 2018 г. (Председателят отбелязва искането).


12. Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 28 май 2018 г. (точка 12 от протокола от 28.5.2018 г).

Следователно комисиите LIBE, ECON и TRAN могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Изказа се Richard Sulík относно провеждането на гласуването от вчера на тема командироването на работници във връзка с предоставянето на услуги (точка 7.10 от протокола от 29.5.2018 г) (Председателят припомни поставеното под въпрос гласуване и уточни, че то се е провело в съответствие с разпоредбите на член 59, параграф 4 от Правилника на дейността).


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0217)

Изказвания

José Manuel Fernandes, преди гласуването, и Danuta Jazłowiecka, относно въпроса, повдигнат от Richard Sulík, по време на предходното му изказване (точка 12 от протокола от 30.5.2018 г.).


13.2. Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, съпътстващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0218)


13.3. Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2018)0219)


13.4. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0220)


13.5. Генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21(MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D056125 - 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Отговорни членове на ЕП: Bart Staes
Съдокладцичи: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0221)


13.6. Генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603 (D056123) (гласуване)

Предложение за резолюция внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D056123 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Отговорни членове на ЕП: Bart Staes
Съдокладцичи: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0222)


13.7. Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (гласуване)

Доклад относно прилагането на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС [2017/2129(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0223)


13.8. Бъдещето на прехраната и селското стопанство (гласуване)

Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство [2018/2037(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0224)

Изказвания

Miguel Viegas, относно наличността на документите на всички езици (Председателят отбелязва това), и Herbert Dorfmann (докладчик), за да поиска електронна проверка на гласуването на параграф 170 (1-ва и 2-ра част) (Председателят разреши да се пристъпи към проверката).


13.9. Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (гласуване)

Доклад относно тълкуването и прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество [2016/2018(INI)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Pavel Svoboda и Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0225)

Изказвания

Pavel Svoboda (докладчик) представи устни изменения на параграфи 71 и 74. Устните изменения бяха взети под внимание.

Heidi Hautala внесе устно изменение на параграф 86, което беше взето под внимание.


13.10. Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0239/2018 и B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0239/2018

Приема се (P8_TA(2018)0226)

(Предложението за резолюция B8-0241/2018 отпада.)

Изказвания

Nuno Melo във връзка с неизправност на неговия апарат за гласуване.


13.11. Либия (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Либия [2018/2017(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA(2018)0227)


13.12. Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство [2017/2256(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0228)


13.13. Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления [2016/2328(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0229)


13.14. Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (гласуване)

Доклад относно Годишния доклад относно изпълнението на общата търговска политика [2017/2070(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0230)

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


14. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Доклад Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Ana Miranda и Notis Marias

Доклад Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Момчил Неков, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly и Dobromir Sośnierz

Доклад Pavel Svoboda и Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld и Andrejs Mamikins

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan и John Howarth

Доклад Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Доклад Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias и Marek Jurek

Доклад Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James и Jadwiga Wiśniewska

Доклад Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius и Andrejs Mamikins.


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


17. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


18. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от една или повече политически групи или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, за поставяне на гласуване на искането за консултация с Европейския икономически и социален комитет, с цел той да даде становище относно „Положението на жените роми“, както беше обявено в протокола от вторник, 29 май 2018 г. (точка 12 от протокола от 29.5.2018 г.).

Следователно в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността това искане се счита за одобрено.


19. Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (разискване по актуални въпроси)

Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (2018/2676(RSP))

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere и Juan Fernando López Aguilar.

(Заседанието беше прекъснато в 16:06 ч. вследствие на пожарна аларма.)

(Продължение на разискването: вж. точка 21 от протокола от 30.5.2018 г.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

20. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.49 ч.


21. Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: точка 19 от протокола от 30.5.2018 г.)

Изказаха се: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers и Paulo Rangel.

Изказаха се: Violeta Bulc (член на Комисията) и Моника Панайотова (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.


22. Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini представи доклада.

Изказа се Željana Zovko (докладчик по становището на комисията DEVE).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Daniel Buda (докладчик по становището на комисията REGI), Angelika Mlinar (докладчик по становището на комисията FEMM), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Lukas Mandl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Christos Stylianides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Elisabetta Gardini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 31.5.2018 г.


23. Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС [2017/2064(INL)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Georges Bach, от името на групата PPE, Claudia Țapardel, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Ева Майдел и Adam Szejnfeld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се: Violeta Bulc и Ismail Ertug.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 31.5.2018 г.


24. Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000027/2018) зададен от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на комисията JURI, към Комисията: Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (заместник на автора) разви въпроса.

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jytte Guteland и Terry Reintke.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou и Anna Záborská.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.


25. Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (разискване)

Изявление на Комисията: Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление.

Изказа се Danuta Jazłowiecka, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Daniele Viotti, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Miranda, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei и Paloma López Bermejo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Ana Miranda.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.


26. Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (разискване)

Изявление на Комисията: Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Ангел Джамбазки, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward и Neoklis Sylikiotis.

Изказа се Johannes Hahn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Разискването приключи.


27. Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (разискване)

Доклад относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.) [2017/2012(INI)] - комисия по развитие - комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Linda McAvan и Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan и Dubravka Šuica представиха доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Beatriz Becerra Basterrechea (докладчик по становището на комисията AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Margot Parker, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică и Clare Moody.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, и Ana Miranda.

Изказаха се: Johannes Hahn, Linda McAvan и Dubravka Šuica.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 31.5.2018 г.


28. Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (разискване)

Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта [2017/2259(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Светослав Христов Малинов, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Miroslavs Mitrofanovs, от името на групата Verts/ALE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Момчил Неков, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka и Sofia Ribeiro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná и Seán Kelly.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Eider Gardiazabal Rubial.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 31.5.2018 г.


29. Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (разискване)

Доклад относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) [2017/2087(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Francesc Gambús, от името на групата PPE, Rory Palmer, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Julia Reid, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi и Seán Kelly.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 31.5.2018 г.


30. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 621.808/OJJE).


31. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.26 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност