Seznam 
Zápis
PDF 299kWORD 83k
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Prohlášení předsednictví
 10.Slavnostní zasedání – Kolumbie
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 13.Hlasování
  
13.1.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.3.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (hlasování)
  
13.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)
  
13.5.Geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9) (hlasování)
  
13.6.Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603 (hlasování)
  
13.7.Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (hlasování)
  
13.8.Budoucnost potravinářství a zemědělství (hlasování)
  
13.9.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (hlasování)
  
13.10.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (hlasování)
  
13.11.Libye (hlasování)
  
13.12.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (hlasování)
  
13.13.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (hlasování)
  
13.14.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 19.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (rozprava na aktuální téma)
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (pokračování rozpravy)
 22.Mechanismus civilní ochrany Unie (rozprava)
 23.Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (rozprava)
 24.Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (rozprava)
 25.Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (rozprava)
 26.Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (rozprava)
 27.Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (rozprava)
 28.Provádění strategie EU pro mládež (rozprava)
 29.Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ЕS) (rozprava)
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:07.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Branislav Škripek za skupinu ECR o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer za skupinu S&D o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere a Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans, za skupinu ALDE o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (B8-0258/2018).

II.   Obránci práv žen v Saúdské Arábii (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o obráncích práv žen v Saudské Arábii (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE o obráncích práv žen v Saudské Arábii (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Daniela Aiuto za skupinu EFDD o obráncích práv žen v Saudské Arábii (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o obráncích práv žen v Saudské Arábii (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere a Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE o obráncích práv žen v Saudské Arábii (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o obráncích práv žen v Saudské Arábii (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o obráncích práv žen v Saudské Arábii (B8-0268/2018).

III.   Súdán, zejména situace Núry Husajnové Hammádové (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Súdánu, zejména situaci Núry Husajnové Hammádové (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Daniela Aiuto o Súdánu, zejména situaci Núry Husajnové Hammádové (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Súdánu, zejména situaci Núry Husajnové Hammádové (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere a Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE o Súdánu, zejména situaci Núry Husajnové Hammádové (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL o Súdánu, zejména situaci Núry Husajnové Hammádové (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o Súdánu, zejména situaci Núry Husajnové Hammádové (B8-0271/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili tuto otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000027/2018), kterou pokládá Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za výbor JURI Komisi: Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (B8-0023/2018).


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - lhůta: 8. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - lhůta: 1. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - lhůta: 1. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - lhůta: 9. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 873/2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o prodloužení přechodného období podle článku 4 u aromatu „koncentrát grilovací příchutě (rostlinný)“ číslo FL 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - lhůta: 8. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje nizozemské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - lhůta: 28. července 2018)
předáno příslušnému výboru: AGRI


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. května 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, pokud jde o posuzování rizik souvisejících s invazními nepůvodními druhy (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 7. května 2018

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. května 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července 2014, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. května 2018

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012, pokud jde o požadavky na některé údaje na etiketách olivového oleje (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. května 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 25. května 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům, a kterým se opravuje dané nařízení v přenesené pravomoci (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. května 2018

předáno příslušnému výboru: EMPL


6. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o převoduech prostředků DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 a DEC 09/2018 - oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení schválit převod prostředků Evropské komise DEC 06/2018 - oddíl III - Komise.


7. Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (2018/2622(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili: Xavier Bettel (premiér Lucemburska) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Laura Agea za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Xavier Bettel.

Vystoupil Guy Verhofstadt, který požádal, aby předseda v poledne učinil prohlášení k zatčení finančníka Billa Browdera ve Španělsku.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar a Sophia in 't Veld.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen a Charles Goerens.

Vystoupil Xavier Bettel.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:40.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.


9. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém odsoudil včerejší vraždu ruského novináře Arkadije Babčenka v Kyjevě, a připomněl angažovanost Parlamentu ve prospěch svobody tisku.

V návaznosti na žádost, kterou dnes dopoledne přednesl Guy Verhofstadt (bod 7 zápisu ze dne 30.5.2018), rovněž oznámil, že finančník Bill Browder, který byl dnes dopoledne zatčen ve Španělsku, byl propuštěn na svobodu.


10. Slavnostní zasedání – Kolumbie

U příležitosti návštěvy prezidenta Kolumbijské republiky Juana Manuela Santose Calderóna se od 12:04 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:33.

Vystoupila Malin Björk s žádostí, aby Parlament uctil minutou ticha památku Mawdy Shawriové, která byla zastřelena v Belgii dne 17. května 2018 (předsedající vzal vystoupení na vědomí).


12. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z denního zasedání konaného v pondělí 28. května 2018 (bod 12 zápisu ze dne 28.5.2018).

Výbory LIBE, ECON a TRAN tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

°
° ° °

Vystoupil Richard Sulík k vedení včerejšího hlasování o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (bod 7.10 zápisu ze dne 29.5.2018) (předseda připomněl průběh daného hlasování a upřesnil, že proběhlo v souladu s ustanoveními čl. 59 odst. 4 jednacího řádu).


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0217)

Vystoupení

José Manuel Fernandes před hlasováním a Danuta Jazłowiecka k otázce, na kterou ve svém předchozím vystoupení upozornil Richard Sulík (bod 12 zápisu ze dne 30.5.2018).


13.2. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0218)


13.3. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2018)0219)


13.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0220)


13.5. Geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 (MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D056125-02 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - Odpovědný poslanec: Bart Staes
Spoluzpravodajové: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0221)


13.6. Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D056123-02 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Odpovědný poslanec: Bart Staes
Spoluzpravodajové: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0222)


13.7. Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (hlasování)

Zpráva o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU [2017/2129(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0223)


13.8. Budoucnost potravinářství a zemědělství (hlasování)

Zpráva o budoucnosti potravinářství a zemědělství [2018/2037(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0224)

Vystoupení

Miguel Viegas k dostupnosti dokumentů ve všech jazykových zněních (předsedající vzal vystoupení na vědomí) a Herbert Dorfmann (zpravodaj) s žádostí, aby bylo hlasování o bodu 170 (1. a 2. část) ověřeno elektronickým hlasováním (předsedající souhlasil s ověřením).


13.9. Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (hlasování)

Zpráva o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů [2016/2018(INI)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Pavel Svoboda a Richard Corbett (A8-0170/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0225)

Vystoupení

Pavel Svoboda (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrhy k bodům 71 a 74. Ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.

Heidi Hautala předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 86, který byl vzat v potaz.


13.10. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0239/2018 a B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ B8-0239/2018

přijat (P8_TA(2018)0226)

(Návrh usnesení B8-0241/2018 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Nuno Melo k poruše svého hlasovacího zařízení.


13.11. Libye (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi [2018/2017(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2018)0227)


13.12. Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (hlasování)

Zpráva k výroční zprávě o fungování schengenského prostoru [2017/2256(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu [2016/2328(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0229)


13.14. Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (hlasování)

Zpráva k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky [2017/2070(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0230)

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

zpráva Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Ana Miranda a Notis Marias

zpráva Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

zpráva Pavel Svoboda a Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld a Andrejs Mamikins

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan a John Howarth

zpráva Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

zpráva Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias a Marek Jurek

zpráva Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James a Jadwiga Wiśniewska

zpráva Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius a Andrejs Mamikins.


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:35.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


17. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


18. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)

Předseda oznámil, že od politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o žádosti o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, kterou bylo požádáno o vydání stanoviska k situaci romských žen, která byla oznámena v zápise z úterý 29. května 2018 (bod 12 zápisu ze dne 29.5.2018).

Žádost se tudíž v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu považuje za schválenou.


19. Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (rozprava na aktuální téma)

Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (2018/2676(RSP))

Vystoupily: Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere a Juan Fernando López Aguilar.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 16:06 v souvislosti s požárním poplachem.)

(pokračování rozpravy: viz bod 21 zápisu ze dne 30.5.2018)


PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

20. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:49.


21. Hodnoty EU a šíření korupce a trestné činnosti prostřednictvím vízových programů pro zahraniční investory (tzv. zlatá víza) (pokračování rozpravy)

(začátek rozpravy: bod 19 zápisu ze dne 30.5.2018)

Vystoupili: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers a Paulo Rangel.

Vystoupily: Violeta Bulc (členka Komise) a Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady).

Rozprava skončila.


22. Mechanismus civilní ochrany Unie (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini uvedla zprávu.

Vystoupila Željana Zovko (zpravodajka výboru DEVE).

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes (zpravodaj výboru BUDG), Daniel Buda (zpravodaj výboru REGI), Angelika Mlinar (zpravodajka výboru FEMM), Pilar Ayuso za skupinu PPE, Nikos Androulakis za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL, Franz Obermayr za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Lukas Mandl, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupil Christos Stylianides.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupila Elisabetta Gardini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 31.5.2018.


23. Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU [2017/2064(INL)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Georges Bach za skupinu PPE, Claudia Țapardel za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Dominique Riquet za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, André Elissen za skupinu ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupili: Violeta Bulc a Ismail Ertug.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 31.5.2018.


24. Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000027/2018), kterou pokládá Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za výbor JURI Komisi: Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (zastupijící autorku) rozvinula otázku.

Andrus Ansip (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Daniele Viotti za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jytte Guteland a Terry Reintke.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou a Anna Záborská.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.


25. Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (rozprava)

Prohlášení Komise: Dopad přemísťování na pracovníky a regiony (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupila Danuta Jazłowiecka za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniele Viotti za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Miranda, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei a Paloma López Bermejo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Ana Miranda.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Rozprava skončila.


26. Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (rozprava)

Prohlášení Komise: Využívání prostředků z nástroje předvstupní pomoci (NPP) v Turecku (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupil Johannes Hahn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Rozprava skončila.


27. Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (rozprava)

Zpráva o provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) [2017/2012(INI)] - Výbor pro rozvoj - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Linda McAvan a Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan a Dubravka Šuica uvedly zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Beatriz Becerra Basterrechea (zpravodajka výboru AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Liliana Rodrigues za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michaela Šojdrová, Margot Parker za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică a Clare Moody.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, a Ana Miranda.

Vystoupili: Johannes Hahn, Linda McAvan a Dubravka Šuica.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 31.5.2018.


28. Provádění strategie EU pro mládež (rozprava)

Zpráva o provádění strategie EU pro mládež [2017/2259(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Svetoslav Hristov Malinov za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Miroslavs Mitrofanovs za skupinu Verts/ALE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Dominique Bilde za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka a Sofia Ribeiro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná a Seán Kelly.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 31.5.2018.


29. Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ЕS) (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) [2017/2087(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Francesc Gambús za skupinu PPE, Rory Palmer za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Julia Reid za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Frédérique Ries.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 31.5.2018.


30. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 621.808/OJJE).


31. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí