Indeks 
Protokol
PDF 301kWORD 82k
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Drøftelse med den luxembourgske premierminister, Xavier Bettel, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Højtideligt møde - Colombia
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 13.Afstemningstid
  13.1.Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  13.2.Ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  13.3.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II (afstemning)
  13.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (afstemning)
  13.5.Genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (afstemning)
  13.6.Genetisk modificeret majs 507 × 59122 × MON 810 × NK603, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne 1507, 59122, MON 810 and NK603 (afstemning)
  13.7.Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (afstemning)
  13.8.Fremtiden for fødevarer og landbrug (afstemning)
  13.9.Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (afstemning)
  13.10.Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (afstemning)
  13.11.Libyen (afstemning)
  13.12.Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (afstemning)
  13.13.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (afstemning)
  13.14.Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 19.EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (debat om et aktuelt spørgsmål)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (fortsat forhandling)
 22.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (forhandling)
 23.Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (forhandling)
 24.Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning) (forhandling)
 25.Virkningen af udflytning for arbejdstagere og regioner (forhandling)
 26.Anvendelse af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand i Tyrkiet (forhandling)
 27.Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (forhandling)
 28.Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (forhandling)
 29.Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/ЕF) (forhandling)
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.07.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska og Branislav Škripek for ECR-Gruppen om situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (B8-0254/2018)

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon og Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen om situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (B8-0255/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein og Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen om situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (B8-0256/2018)

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere og Ramona Nicole Mănescu for PPE-Gruppen om situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (B8-0257/2018)

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen om situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (B8-0258/2018).

II.   Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias og Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0259/2018)

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé og Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0260/2018)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas og Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0261/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0262/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere og Ramona Nicole Mănescu for PPE-Gruppen om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0263/2018)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou og Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0264/2018)

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen om kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (B8-0268/2018).

III.   Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen om Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (B8-0265/2018)

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Daniela Aiuto om Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (B8-0266/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post for S&D-Gruppen om Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (B8-0267/2018)

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere og Ramona Nicole Mănescu for PPE-Gruppen om Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (B8-0269/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou og Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen om Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (B8-0270/2018)

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen om Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (B8-0271/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse var blevet indgivet af et medlem (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000027/2018) af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for JURI til Kommissionen: Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning) (B8-0023/2018).


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår visse stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - frist: 8. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - frist: 1. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - frist: 1. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII med henblik på håndtering af stoffers nanoformer (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - frist: 9. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden, jf. artikel 4 i førstnævnte forordning, for aromaen "grillaromakoncentrat (vegetabilsk)" (FL-nr. 21.002) (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - frist: 8. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den nederlandske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - frist: 28. juli 2018)
henvist til kor. udv.: AGRI


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår tekniske og generelle krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. maj 2018

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 for så vidt angår risikovurderinger i forbindelse med invasive ikkehjemmehørende arter (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. april 2018

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegning af centrale kontaktpunkter for udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester og med bestemmelser vedrørende deres funktioner (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. maj 2018

henvist til kor. udv.: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. maj 2018

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1042/2014 af 25. juli 2014 om supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 514/2014 med hensyn til udpegelsen af de ansvarlige myndigheder og disses forvaltnings- og kontrolopgaver og med hensyn til revisionsmyndighedernes status og forpligtelser (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. maj 2018

henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene til visse oplysninger ved mærkning af olivenolie (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. maj 2018

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. maj 2018

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne og om berigtigelse af nævnte delegerede forordning (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. maj 2018

henvist til kor. udv.: EMPL


6. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om bevillingsoverførsel DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 og DEC 09/2018 - Sektion III - Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 06/2018 - Sektion III - Kommissionen.


7. Drøftelse med den luxembourgske premierminister, Xavier Bettel, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med den luxembourgske premierminister, Xavier Bettel, om Europas fremtid (2018/2622(RSP))

Formanden indledte forhandlingen med en kort erklæring.

Talere: Xavier Bettel (Luxembourgs premierminister) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen og Lampros Fountoulis, løsgænger.

Indlæg af Xavier Bettel.

Indlæg af Guy Verhofstadt, der anmodede formanden om at afgive en erklæring kl. 12 om arrestationen af finansmanden Bill Browder i Spanien.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar og Sophia in 't Veld.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen og Charles Goerens.

Indlæg af Xavier Bettel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 11.40)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.


9. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte drabet på den russiske journalist Arkadij Babchenko i Kiev den foregående dag og mindede om Parlamentets indsats for pressefriheden.

Desuden meddelte han, efter opfordringen fra Guy Verhofstadt samme formiddag (punkt 7 i protokollen af 30.5.2018), at finansmanden Bill Browder, som var blevet arresteret om morgenen i Spanien, var blevet sat på fri fod igen.


10. Højtideligt møde - Colombia

Fra kl. 12.04 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af besøget af Juan Manuel Santos Calderón, Republikken Columbias præsident.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.33.

Indlæg af Malin Björk, der opfordrede til, at Parlamentet afholdt et minuts stilhed til minde om Mawda Shawri, som var blevet dræbt ved et skud i Belgien den 17. maj 2018 (formanden noterede sig dette).


12. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra den mandag den 28. maj 2018 (punkt 12 i protokollen af 28.5.2018).

LIBE, ECON og TRAN var således i stand til at indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

°
° ° °

Taler: Richard Sulík om gennemførelsen af afstemningen dagen forinden om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (punkt 7.10 i protokollen af 29.5.2018) (formanden mindede om afviklingen af den kritiserede afstemning og forklarede, at den var foregået i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 59, stk. 4).


13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om mobiisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0217)

Indlæg

José Manuel Fernandes, før afstemningen, og Danuta Jazłowiecka om det spørgsmål, som Richard Sulík havde rejst under sit foregående indlæg (punkt 12 i protokollen af 30.5.2018).


13.2. Ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0218)


13.3. Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2018)0219)


13.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2018/000 TA 2018 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0220)


13.5. Genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes
Ordførere: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0221)


13.6. Genetisk modificeret majs 507 × 59122 × MON 810 × NK603, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne 1507, 59122, MON 810 and NK603 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 1507 × 59122 × MON 810 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder 1507, 59122, MON 810 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2009/815/EF, 2010/428/EU og 2010/432/EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes
Ordførere: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0222)


13.7. Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af foranstaltninger til kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked [2017/2129(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0223)


13.8. Fremtiden for fødevarer og landbrug (afstemning)

Betænkning om fremtiden for fødevarer og landbrug [2018/2037(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0224)

Indlæg

Miguel Viegas om dokumenternes tilgængelighed på alle sprog (formanden noterede sig dette), og Herbert Dorfmann (ordfører) for at anmode om elektronisk efterprøvning af afstemningen om punkt 170 (1. og 2. del) (formanden gennemførte denne efterprøvning).


13.9. Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (afstemning)

Betænkning om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning [2016/2018(INI)] - Retsudvalget - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Pavel Svoboda og Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0225)

Indlæg

Pavel Svoboda (ordfører) havde stillet mundtlige ændringsforslag til punkt 71 og 74. De mundtlige ændringsforslag var blevet godtaget.

Heidi Hautala havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 86, som var blevet godtaget.


13.10. Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0239/2018 og B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0239/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)0226)

(Forslag til beslutning B8-0241/2018 bortfaldt).

Indlæg
Nuno Melo om, at hans afstemninganlæg ikke havde fungeret korrekt.


13.11. Libyen (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Libyen [2018/2017(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2018)0227)


13.12. Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (afstemning)

Betænkning om årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer [2017/2256(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse [2016/2328(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0229)


13.14. Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (afstemning)

Betænkning om årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik [2017/2070(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0230)

(Mødet udsat i nogle minutter)


14. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Betænkning: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Ana Miranda og Notis Marias

Betænkning: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Pavel Svoboda og Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld og Andrejs Mamikins

Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan og John Howarth

Betænkning: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Betænkning: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias og Marek Jurek

Betænkning: Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James og Jadwiga Wiśniewska

Betænkning: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius og Andrejs Mamikins.


15. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.35.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


17. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


18. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning om afstemning fra en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, om anmodningen om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med det formål, at det skulle afgive en udtalelse om "Situationen for kvindelige romaer", som meddelt i protokollen af tirsdag den 29. maj 2018 (punkt 12 i protokollen af 29.5.2018).

Denne anmodning ansås således i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, for at være blevet godtaget.


19. EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (debat om et aktuelt spørgsmål)

EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (2018/2676(RSP))

Talere: Monika Panayotova (formand for Rådet) og Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld, for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere og Juan Fernando López Aguilar.

(Mødet afbrudt kl. 16.06 på grund af brandalarm)

(For fortsættelse af forhandlingen se punkt 21 i protokollen af 30.5.2018)


FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

20. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.49.


21. EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (fortsat forhandling)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 19 i protokollen af 30.5.2018)

Talere: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers og Paulo Rangel.

Talere: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) og Monika Panayotova (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini forelagde betænkningen.

Indlæg af Željana Zovko (ordfører for udtalelse fra DEVE).

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes (ordfører for udtalelse fra BUDG), Daniel Buda (ordfører for udtalelse fra REGI), Angelika Mlinar (ordfører for udtalelse fra FEMM), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Lukas Mandl, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini og Takis Hadjigeorgiou.

Indlæg af Christos Stylianides.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Indlæg af Elisabetta Gardini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 31.5.2018.


23. Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer [2017/2064(INL)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Georges Bach for PPE-Gruppen, Claudia Țapardel for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell og Adam Szejnfeld.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias og Takis Hadjigeorgiou.

Talere: Violeta Bulc og Ismail Ertug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 31.5.2018.


24. Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000027/2018) af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for JURI til Kommissionen: Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jytte Guteland og Terry Reintke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou og Anna Záborská.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Virkningen af udflytning for arbejdstagere og regioner (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Virkningen af udflytning for arbejdstagere og regioner (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Danuta Jazłowiecka for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Miranda, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei og Paloma López Bermejo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou og Ana Miranda.

Indlæg af Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


26. Anvendelse af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand i Tyrkiet (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Anvendelse af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand i Tyrkiet (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward og Neoklis Sylikiotis.

Indlæg af Johannes Hahn.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


27. Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestregrene om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Udviklingsudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Linda McAvan og Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan og Dubravka Šuica forelagde betænkningen

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Beatriz Becerra Basterrechea (ordfører for udtalelse fra AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz for PPE-Gruppen, Liliana Rodrigues for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică og Clare Moody.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, og Ana Miranda.

Talere: Johannes Hahn, Linda McAvan og Dubravka Šuica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 31.5.2018.


28. Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien [2017/2259(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Svetoslav Hristov Malinov for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Miroslavs Mitrofanovs for Verts/ALE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka og Sofia Ribeiro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Eider Gardiazabal Rubial.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 31.5.2018.


29. Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/ЕF) (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) [2017/2087(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Francesc Gambús for PPE-Gruppen, Rory Palmer for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi og Seán Kelly.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Miguel Arias Cañete og Frédérique Ries.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 31.5.2018.


30. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 621.808/OJJE).


31. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik