Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 293kWORD 82k
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 7.Arutelu Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Presidentuuri avaldused
 10.Pidulik istung - Colombia
 11.Istungi jätkamine
 12.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 13.Hääletused
  13.1.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.2.Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.3.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II (hääletus)
  13.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  13.5.Geneetiliselt muundatud mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (hääletus)
  13.6.Geneetiliselt muundatud mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni (hääletus)
  13.7.Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (hääletus)
  13.8.Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (hääletus)
  13.9.Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (hääletus)
  13.10.2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (hääletus)
  13.11.Liibüa (hääletus)
  13.12.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (hääletus)
  13.13.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (hääletus)
  13.14.Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine)
 19.ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (temaatiline arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (arutelu jätkamine)
 22.Liidu kodanikukaitse mehhanism (arutelu)
 23.Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 24.Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud) (arutelu)
 25.Majandustegevuse üleviimise mõju töötajatele ja piirkondadele (arutelu)
 26.Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamine Türgis (arutelu)
 27.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (arutelu)
 28.ELi noortestrateegia rakendamine (arutelu)
 29.Ökodisaini direktiivi rakendamine (2009/125/ЕÜ) (arutelu)
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.07.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukorra kohta (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukorra kohta (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukorra kohta (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere ja Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukorra kohta (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukorra kohta (B8-0258/2018).

II.   Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé ja Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere ja Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel naiste õiguste kaitsjate kohta Saudi Araabias (B8-0268/2018).

III.   Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel Sudaani ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtumi kohta (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Daniela Aiuto Sudaani ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtumi kohta (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel Sudaani ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtumi kohta (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere ja Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni PPE nimel Sudaani ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtumi kohta (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel Sudaani ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtumi kohta (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel Sudaani ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtumi kohta (B8-0271/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed esitasid järgmise suuliselt vastatava küsimuse (kodukorra artikkel 128):

- (O-000027/2018), mille esitas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI komisjoni nimel komisjonile: Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud) (B8-0023/2018).


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses teatavate 1A või 1B kategooria kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainetega (KMR) (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - tähtaeg: 8. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - tähtaeg: 1. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid haigestumise riski vähendamisele viitavaid tervisealaseid väiteid (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - tähtaeg: 1. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ja XII lisa seoses ainete nanovormidega (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - tähtaeg: 9. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega seoses lõhna- ja maitseainet „grillimaitseline kontsentraat (taimne)“ (FLi nr 21.002) puudutava artikli 4 üleminekuperioodi pikendamisega muudetakse määrust (EL) nr 873/2012 üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - tähtaeg: 8. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) nr 68/2013 (söödamaterjalide kataloogi kohta) hollandikeelset versiooni (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - tähtaeg: 28. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2017/654, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1628 väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite heite piirnormide ja tüübikinnitusega seotud tehniliste ja üldnõuete osas (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. maist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1143/2014 seoses invasiivseid võõrliike käsitlevate riskihindamistega (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 30. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad e-raha väljastajate ja makseteenuste pakkujate kesksete kontaktpunktide määramise kriteeriume ja nende kontaktpunktide ülesandeid (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 7. maist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON, LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. maist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni 25. juuli 2014. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1042/2014, millega täiendatakse määrust(EL) nr 514/2014 seoses vastutavate asutuste määramise, nende juhtimis- ja kontrollialaste ülesannete ning auditeerimisasutuste seisundi ja kohustustega (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. maist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 29/2012 oliiviõli märgistamise teatavate üksikasjade osas (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. maist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 25. maist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude hüvitamiseks komisjoni poolt (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 28. maist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL


6. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamistest DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 ja DEC 09/2018 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 06/2018 – III jagu – Komisjon.


7. Arutelu Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)

Arutelu Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tuleviku teemal (2018/2622(RSP))

President tegi arutelu sissejuhatuseks lühikese avalduse.

Sõna võtsid Xavier Bettel (Luksemburgi peaminister) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Xavier Bettel.

Sõna võttis Guy Verhofstadt, kes palus, et president teeks keskpäeval avalduse ärimehe Bill Browderi vahistamise teemal.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar ja Sophia in 't Veld.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen ja Charles Goerens.

Sõna võttis Xavier Bettel.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell11.40.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


9. Presidentuuri avaldused

President tegi avalduse, milles ta mõistis hukka eelmisel päeval Kiievis toimunud vene ajakirjaniku Arkadi Babtšenko atentaadi ja tuletas meelde, et Euroopa Parlament tegutseb ajakirjandusvabaduse nimel.

President andis Guy Verhofstadti hommikul esitatud taotluse põhjal (30.5.2018 protokollipunkt 7) ka teada, et ärimees Bill Browder, kes samal hommikul Hispaanias vahistati, on vabastatud.


10. Pidulik istung - Colombia

Kell 12.04 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Colombia Vabariigi presidendi Juan Manuel Santos Calderóni visiidi puhul.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.33.

Sõna võttis Malin Björk, kes palus, et parlament peaks 17. mail 2018 Belgias tulistamises hukkunud Mawda Shawri auks minutilise leinaseisaku (juhataja võttis selle teadmiseks).


12. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust seoses otsustega alustada esmaspäeva, 28. mai 2018. aasta protokollis (28.5.2018 protokolli punkt 12) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

LIBE-, ECON- ja TRAN-komisjonid võisid seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.

°
° ° °

Sõna võttis Richard Sulík eelmisel päeval toimunud hääletuse (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) korraldamise kohta (29.5.2018 protokollipunkt 7.10) (president kontrollis nimetatud hääletust ja teatas, et hääletus oli toimunud kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt).


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0217)

Sõnavõtud

José Manuel Fernandes enne hääletust ja Danuta Jazłowiecka Richard Sulíku eelnevas sõnavõtus tõstatatud küsimuse kohta (30.5.2018 protokolli punkt 12).


13.2. Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2018 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0218)


13.3. Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ning määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2018)0219)


13.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0220)


13.5. Geneetiliselt muundatud mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud maisi GA21 (MON-ØØØ21-9) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - Vastutavad parlamendiliikmed: Bart Staes
Kaasraportöörid: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0221)


13.6. Geneetiliselt muundatud mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon, kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse selliste toodete turule laskmist, mis sisaldavad geneetiliselt muundatud maisi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 või geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks või kolm 1507, 59122, MON 810 ja NK603 transformatsiooni, koosnevad sellest või on sellest toodetud, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/815/EÜ, 2010/428/EL ja 2010/432/EL vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D056123 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Vastutavad parlamendiliikmed: Bart Staes
Kaasraportöörid: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0222)


13.7. Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (hääletus)

Raport kontrollimeetmete rakendamise kohta, et teha kindlaks kalandustoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele [2017/2129(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0223)


13.8. Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (hääletus)

Raport toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta [2018/2037(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0224)

Sõnavõtud

Miguel Viegas dokumentide kättesaadavuse kohta kõigis keeleversioonides (president võttis selle teadmiseks) ja Herbert Dorfmann (raportöör), kes esitas taotluse punkti 170 (1. ja 2. osa) hääletuse elektrooniliseks kontrollimiseks (president alustas kontrollimist).


13.9. Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (hääletus)

Raport paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta [2016/2018(INI)] - Õiguskomisjon - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Pavel Svoboda ja Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0225)

Sõnavõtud

Pavel Svoboda (raportöör) esitas punktide 71 ja 74 kohta suulised muudatusettepanekud. Need võeti vastu.

Heidi Hautala esitas punkti 86 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


13.10. 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0239/2018 ja B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0239/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)0226)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0241/2018 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Nuno Melo oma hääletuspuldi mittetoimimise kohta.


13.11. Liibüa (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Liibüat [2018/2017(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2018)0227)


13.12. Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (hääletus)

Raport Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta [2017/2256(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0228)


13.13. Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (hääletus)

Raport direktiivi 2012/29/EL (millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded) rakendamise kohta [2016/2328(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0229)


13.14. Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2070(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0230)

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Raport: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Ana Miranda ja Notis Marias

Raport: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Raport: Pavel Svoboda ja Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld ja Andrejs Mamikins

2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan ja John Howarth

Raport: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Raport: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias ja Marek Jurek

Raport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James ja Jadwiga Wiśniewska

Raport: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius ja Andrejs Mamikins.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.35.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


17. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


18. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine)

Juhataja teatas, et ta ei olnud saanud fraktsioonidelt või vähemalt miinimumlävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt taotlust panna Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimine hääletusele, et paluda komiteelt arvamust roma naiste olukorra kohta, nii nagu tehti teatavaks teisipäeva, 29. mai 2018. aasta protokollis (29.5.2018 protokollipunkt 12).

Vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 2 loetakse taotlus seega heaks kiidetuks.


19. ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (temaatiline arutelu)

ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (2018/2676(RSP))

Sõna võtsid Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld, fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere ja Juan Fernando López Aguilar.

(Istung katkestati kell 16.06 tulekahjualarmi tõttu)

(Arutelu jätkumist vt 30.5.2018 protokollipunkt 21)


ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

20. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 16.49.


21. ELi väärtused ning korruptsiooni ja kuritegevuse hoogustumine nn kuldsete viisade tõttu (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: 30.5.2018 protokollipunkt 19)

Sõna võtsid Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers ja Paulo Rangel.

Sõna võtsid Violeta Bulc (komisjoni liige) ja Monika Panayotova (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.


22. Liidu kodanikukaitse mehhanism (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini tutvustas raportit.

Sõna võttis Željana Zovko (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Buda (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Angelika Mlinar (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lukas Mandl, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võttis Christos Stylianides.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võttis Elisabetta Gardini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.6.


23. Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimise ja ELi õigusraamistiku läbivaatamise kohta [2017/2064(INL)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georges Bach fraktsiooni PPE nimel, Claudia Țapardel fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Ismail Ertug.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.5.


24. Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000027/2018), mille esitas(id) Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI komisjoni nimel komisjonile: Brüsseli IIa määruse I peatüki kohaldamisala laiendamine hõlmamaks registreeritud kooselu (uuesti sõnastatud) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (autori asemel) esitas küsimuse.

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jytte Guteland ja Terry Reintke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou ja Anna Záborská.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Arutelu lõpetati.


25. Majandustegevuse üleviimise mõju töötajatele ja piirkondadele (arutelu)

Komisjoni avaldus: Majandustegevuse üleviimise mõju töötajatele ja piirkondadele (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võttis Danuta Jazłowiecka fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Miranda, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei ja Paloma López Bermejo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Ana Miranda.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


26. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamine Türgis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kasutamine Türgis (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Johannes Hahn.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Arutelu lõpetati.


27. Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (arutelu)

Raport talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamise kohta [2017/2012(INI)] - arengukomisjon - naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Linda McAvan ja Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan ja Dubravka Šuica tutvustasid raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Beatriz Becerra Basterrechea (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Liliana Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică ja Clare Moody.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, ja Ana Miranda.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Linda McAvan ja Dubravka Šuica.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.9.


28. ELi noortestrateegia rakendamine (arutelu)

Raport ELi noortestrateegia rakendamise kohta [2017/2259(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Svetoslav Hristov Malinov fraktsiooni PPE nimel, Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Miroslavs Mitrofanovs fraktsiooni Verts/ALE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka ja Sofia Ribeiro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Eider Gardiazabal Rubial.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.10.


29. Ökodisaini direktiivi rakendamine (2009/125/ЕÜ) (arutelu)

Raport ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) rakendamise kohta [2017/2087(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Francesc Gambús fraktsiooni PPE nimel, Rory Palmer fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Frédérique Ries.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.11.


30. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 621.808/OJJE).


31. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika