Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 299kWORD 82k
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Luxemburgin pääministerin Xavier Bettelin kanssa (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Juhlaistunto – Kolumbia
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 13.Äänestykset
  
13.1.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.2.Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.3.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (äänestys)
  
13.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)
  
13.5.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (äänestys)
  
13.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (D056123) (äänestys)
  
13.7.Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (äänestys)
  
13.8.Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (äänestys)
  
13.9.Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (äänestys)
  
13.10.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (äänestys)
  
13.11.Libya (äänestys)
  
13.12.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (äänestys)
  
13.13.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (äänestys)
  
13.14.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)
 19.EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (ajankohtainen keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (jatkoa keskustelulle)
 22.Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 23.Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (keskustelu)
 24.Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 25.Tuotannon siirtämisen vaikutus työntekijöihin ja alueisiin (keskustelu)
 26.IPA-välineen varojen käyttö Turkissa (keskustelu)
 27.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (keskustelu)
 28.EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (keskustelu)
 29.Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (2009/125/EY) (keskustelu)
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.07.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta: Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (B8-0254/2018)

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta: Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (B8-0255/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta: Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (B8-0256/2018)

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere ja Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta: Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (B8-0257/2018)

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta: Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (B8-0258/2018).

II.   Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta: Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (B8-0259/2018)

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta: Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (B8-0260/2018)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta: Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (B8-0261/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta: Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (B8-0262/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere ja Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta: Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (B8-0263/2018)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta: Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (B8-0264/2018)

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta: Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (B8-0268/2018).

III.   Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta: Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (B8-0265/2018)

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Daniela Aiuto: Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (B8-0266/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta: Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (B8-0267/2018)

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere ja Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta: Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (B8-0269/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta: Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (B8-0270/2018)

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta: Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (B8-0271/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000027/2018) – Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (B8-0023/2018).


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden (CMR-aineet) kategoriaan 1A tai 1B luokitelluista aineista (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - määräaika: 8. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: (työjärjestyksen 54 artikla) IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - määräaika: 1. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksymisen epäämisestä (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - määräaika: 1. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus (EU) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta liitteiden I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ja XII osalta aineiden nanomuotojen huomioon ottamiseksi (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - määräaika: 9. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla) IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 873/2012 muuttamisesta 4 artiklan mukaisen siirtymäajan pidentämiseksi aromin ”grilliaromitiiviste (kasviperäinen)” FL-nro 21.002 osalta (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - määräaika: 8. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 hollanninkielisen toisinnon oikaisemisesta (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - määräaika: 28. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä siltä osin kuin kyse on liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottorien päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevista teknisistä ja yleisistä vaatimuksista annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 muuttamisesta ja oikaisemisesta (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. toukokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 täydentämisestä haitallisia vieraslajeja koskevien riskinarviointien osalta (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden ja maksupalveluntarjoajien keskitettyjen yhteyspisteiden nimeämisperusteista ja säännöillä keskitettyjen yhteyspisteiden tehtävistä (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 7. toukokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta ja oikaisemisesta (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. toukokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen ja hallinnointi- ja valvontavastuiden osalta sekä tarkastusviranomaisten aseman ja velvoitteiden osalta 25 päivänä heinäkuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1042/2014 muuttamisesta (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. toukokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 29/2012 muuttamisesta tiettyjen oliiviöljyn pakkausmerkintöihin sisältyviä mainintoja koskevien vaatimusten osalta (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. toukokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituskuria koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 25. toukokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä siltä osin kuin se koskee vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmiä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta ja oikaisemisesta (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. toukokuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL


6. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 27 artikan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirroista DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 ja DEC 09/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä komission määrärahasiirron DEC 06/2018 – Pääluokka III – Komissio.


7. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Luxemburgin pääministerin Xavier Bettelin kanssa (keskustelu)

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Luxemburgin pääministerin Xavier Bettelin kanssa (2018/2622(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Puheenvuorot: Xavier Bettel (Luxemburgin pääministeri) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lampros Fountoulis.

Xavier Bettel käytti puheenvuoron.

Guy Verhofstadt käytti puheenvuoron pyytääkseen puhemiestä antamaan puoleltapäivin julkilausuman liikemies Bill Browderin pidätyksestä Espanjassa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar ja Sophia in 't Veld.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen ja Charles Goerens.

Xavier Bettel käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


9. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman tuomitakseen eilen Kiovassa tapahtuneen venäläisen toimittajan Arkadi Babtschenkon murhan. Hän palauttaa mieliin parlamentin sitoumuksen lehdistön vapauteen.

Lisäksi puhemies ilmoitti Guy Verhofstadtin tänä aamuna esittämän pyynnön johdosta (istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 7), että Espanjassa pidätetty liikemies Bill Browder on vapautettu.


10. Juhlaistunto – Kolumbia

Parlamentti kokoontui klo 12.04–12.30 juhlaistuntoon Kolumbian tasavallan presidentin Juan Manuel Santos Calderónin vierailun johdosta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.33.

Malin Björk käytti puheenvuoron pyytääkseen parlamenttia viettämään minuutin hiljaisen hetken Belgiassa 17. toukokuuta 2018 ammutun Mawda Shawrin muistoksi (puhemies merkitsi asian muistiin).


12. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 28. toukokuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 28.5.2018, kohta 12).

LIBE-, ECON- ja TRAN-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Richard Sulík käytti puheenvuoron äänestyksen toimittamisesta eilen palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.10) (puhemies palautti mieleen kyseisen äänestyksen kulun ja täsmensi, että äänestyksessä noudatettiin työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohtaa).


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0217)

Puheenvuorot:

José Manuel Fernandes ennen äänestystä ja Danuta Jazłowiecka Richard Sulíkin edellisen puheenvuoronsa yhteydessä esittämästä kysymyksestä (istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 12).


13.2. Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0218)


13.3. Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2018)0219)


13.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0220)


13.5. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka on jättänyt ENVI-valiokunta työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia GA21 (MON-ØØØ21-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D056125; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) – Asiasta vastaava jäsen: Bart Staes
Yhteisesittelijät: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0221)


13.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (D056123) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, jonka on jättänyt ENVI-valiokunta työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, esityksestä komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507× 59122 × MON 810 × GA21 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2009/815/EC, 2010/428/EU ja 2010/432/EU kumoamisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D056123; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Asiasta vastaava jäsen: Bart Staes
Yhteisesittelijät: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0222)


13.7. Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (äänestys)

Mietintö sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia [2017/2129(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0223)


13.8. Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (äänestys)

Mietintö ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta [2018/2037(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0224)

Puheenvuorot:

Miguel Viegas asiakirjojen saatavuudesta kaikilla eri kielillä (puhemies pani asian merkille) ja Herbert Dorfmann (esittelijä), joka pyysi koneäänestyksen tarkastusta 170 kohdan osalta (1. ja 2. osa) (puhemies aikoo järjestää tämän tarkastuksen).


13.9. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta [2016/2018(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Pavel Svoboda ja Richard Corbett (A8-0170/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0225)

Puheenvuorot:

Pavel Svoboda (esittelijä) esitti 71 ja 74 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.

Heidi Hautala esitti 86 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


13.10. Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0239/2018 ja B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0239/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0226)

(Päätöslauselmaesitys B8-0241/2018 raukesi.)

Puheenvuorot:

Nuno Melo ilmoitti, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi.


13.11. Libya (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Libyasta [2018/2017(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0227)


13.12. Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (äänestys)

Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2017/2256(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0228)


13.13. Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (äänestys)

Mietintö rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpanosta [2016/2328(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0229)


13.14. Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta [2017/2070(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0230)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Mietintö Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Ana Miranda ja Notis Marias

Mietintö Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Pavel Svoboda ja Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld ja Andrejs Mamikins

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan ja John Howarth

Mietintö Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias ja Marek Jurek

Mietintö Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James ja Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius ja Andrejs Mamikins.


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.35.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


17. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


18. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä järjestää äänestys pyynnöstä kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, jotta tämä jättäisi romaninaisten tilanteesta lausunnon, josta ilmoitettiin tiistaina 29. toukokuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 12).

Työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuulemispyyntö katsotaan näin ollen hyväksytyksi.


19. EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (ajankohtainen keskustelu)

EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (2018/2676(RSP))

Puheenvuorot: Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Violeta Bulc (komission jäsen).

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere ja Juan Fernando López Aguilar.

(Istunto keskeytettiin klo 16.06 palohälytyksen johdosta.)

(Keskustelun jatko: ks. istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 21)


Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

20. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.49.


21. EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (jatkoa keskustelulle)

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 19)

Puheenvuorot: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers ja Paulo Rangel.

Puheenvuorot: Violeta Bulc (komission jäsen) ja Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini esitteli mietinnön.

Željana Zovko (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Buda (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angelika Mlinar (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Lukas Mandl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ja Takis Hadjigeorgiou.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Elisabetta Gardini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.6.


23. Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle moottoriajoneuvojen matkamittarien manipuloinnista: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen [2017/2064(INL)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Claudia Țapardel S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias ja Takis Hadjigeorgiou.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Ismail Ertug.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.5.


24. Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000027/2018) Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland ja Terry Reintke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou ja Anna Záborská.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Tuotannon siirtämisen vaikutus työntekijöihin ja alueisiin (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tuotannon siirtämisen vaikutus työntekijöihin ja alueisiin (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Danuta Jazłowiecka PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Miranda, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei ja Paloma López Bermejo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Ana Miranda.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. IPA-välineen varojen käyttö Turkissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: IPA-välineen varojen käyttö Turkissa (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward ja Neoklis Sylikiotis.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


27. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (keskustelu)

Mietintö yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020) [2017/2012(INI)] - kehitysvaliokunta - naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Linda McAvan ja Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan ja Dubravka Šuica esittelivät mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Beatriz Becerra Basterrechea (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Liliana Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică ja Clare Moody.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, ja Ana Miranda.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, Linda McAvan ja Dubravka Šuica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.9.


28. EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanosta [2017/2259(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Svetoslav Hristov Malinov PPE-ryhmän puolesta, Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Miroslavs Mitrofanovs Verts/ALE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka ja Sofia Ribeiro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Eider Gardiazabal Rubial.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.10.


29. Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (2009/125/EY) (keskustelu)

Mietintö ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosta [2017/2087(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta, Rory Palmer S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi ja Seán Kelly.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Frédérique Ries.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.11.


30. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 621.808/OJJE).


31. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö