Index 
Jegyzőkönyv
PDF 308kWORD 82k
2018. május 30., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Az elnök nyilatkozatai
 10.Ünnepélyes ülés - Kolumbia
 11.Az ülés folytatása
 12.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 13.Szavazások órája
  
13.1.Az EU Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
13.2.1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet, amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
13.3.Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***II (szavazás)
  
13.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (szavazás)
  
13.5.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) kukorica (szavazás)
  
13.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és NK603 (D056123) genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)
  
13.7.A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége (szavazás)
  
13.8.Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője (szavazás)
  
13.9.A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (szavazás)
  
13.10.A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (szavazás)
  
13.11.Líbia (szavazás)
  
13.12.Éves jelentés a schengeni térség működéséről (szavazás)
  
13.13.A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (szavazás)
  
13.14.Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (jóváhagyás)
 19.Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (vita időszerű kérdésekről)
 20.Az ülés folytatása
 21.Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (a vita folytatása)
 22.Uniós polgári védelmi mechanizmus (vita)
 23.A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (vita)
 24.A Brüsszel IIa. rendetet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése (átdolgozás) (vita)
 25.A vállalkozások áthelyezésének hatása a munkavállalókra és a régiókra (vita)
 26.Az IPA-alapok Törökország általi felhasználása (vita)
 27.A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020) (vita)
 28.Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása (vita)
 29.A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása (2009/125/EK) (vita)
 30.A következő ülésnap napirendje
 31.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.07-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzete (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzetéről (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzetéről (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzetéről (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere és Ramona Nicole Mănescu, a PPE képviselőcsoport nevében, az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzetéről (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Iránban bebörtönzött uniós és iráni kettős állampolgárságú személyek helyzetéről (B8-0258/2018).

II.   Szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas és Daniela Aiuto, az EFDD képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere és Ramona Nicole Mănescu, a PPE képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0268/2018).

III.   Szudán, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzete (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében, Szudánról, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzetéről (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes on behalf of the, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Daniela Aiuto, Szudánról, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzetéről (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Szudánról, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzetéről (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere és Ramona Nicole Mănescu, a PPE képviselőcsoport nevében, Szudánról, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzetéről (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou és Ángela Vallina, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szudánról, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzetéről (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, Szudánról, nevezetesen Noura Hussein Hammad helyzetéről (B8-0271/2018).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000027/2018) felteszi: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Brüsszel IIa. rendetet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése (átdolgozás) (B8-0023/2018).


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR-) anyagként besorolt anyagok tekintetében történő módosításáról (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - határidő: 2018. augusztus 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - határidő: 2018. augusztus 1.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - határidő: 2018. augusztus 1.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. és XII. mellékletének az anyagok nanoformáinak figyelembevétele érdekében történő módosításáról (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - határidő: 2018. augusztus 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről szóló 873/2012/EU bizottsági rendeletnek a „(növényi eredetű) grillaroma-koncentrátum” FL-szám: 21.002 4. cikkben meghatározott átmeneti időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - határidő: 2018. augusztus 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló 68/2013/EU rendelet holland nyelvű változatának helyesbítéséről (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - határidő: 2018. július 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2016/1628európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó műszaki és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2017/654felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos kockázatértékelések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektronikuspénz-kibocsátók és a pénzforgalmi szolgáltatók központi kapcsolattartó pontjainak kijelölésével kapcsolatos kritériumokra vonatkozó szabályozástechnikai standardokkal és a központi kapcsolattartó pontok feladataira vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. július 25-i 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 29/2012/EU végrehajtási rendeletnek az olívaolaj címkézésén feltüntetendő egyes megjelölésekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2195felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról, valamint a felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL


6. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 05/2018., DEC 06/2018., DEC 07/2018., DEC 08/2018. és DEC 09/2018. számú – III. szakasz - Bizottság előirányzat-átcsoportosításról.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 06/2018. számú - III. szakasz - Bizottság előirányzat-átcsoportosításait.


7. Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel (vita)

Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel (2018/2622(RSP))

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz a vita bevezetéseként.

Felszólal: Xavier Bettel (Luxemburg miniszterelnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független.

Felszólal: Xavier Bettel.

Felszólal: Guy Verhofstadt, aki arra kéri az elnököt, hogy az elnök délig bezárólag tegyen nyilatkozatot Bill Browder pénzügyi szereplő spanyolországi letartóztatásáról.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar és Sophia in 't Veld.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen és Charles Goerens.

Felszólal: Xavier Bettel.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.40--kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.


9. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben elítéli Arkadi Babchenko orosz újságíró tegnapi meggyilkolását Kijevben, és emlékeztet a Parlament sajtószabadság iránti elkötelezettségére.

Egyúttal bejelenti, Guy Verhofstadt ma reggeli kérését követően (2018.5.30-i jegyzőkönyv, 7. pont ), hogy Bill Browder pénzügyi szereplőt ma reggel Spanyolországban szabadon engedték.


10. Ünnepélyes ülés - Kolumbia

A Parlament 12.04 és 12.30 között Juan Manuel Santos Calderón, a Kolumbiai Köztársaság elnökének látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 12.33-kor folytatódik.

Felszólal: Malin Björk, aki kéri, hogy a Parlament tartson egyperces néma csendet Mawda Shawri emlékére, akit 2018. május 17-én lőttek le Belgiumban. (Az elnök tudomásul veszi a kérést).


12. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport nem juttatott el hozzá a 2018. május 28-i hétfői jegyzőkönyben bejelentett (2018.5.28-i jegyzőkönyv, 12. pont ) intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatokkal kapcsolatos kérelmet.

A(z) LIBE, ECON és TRAN bizottságok tehát az eljárási szabályzat 69c. pontjának (2) bekezdésében szereplő határidő lejártát követően meg tudták kezdeni a tárgyalásokat.

°
° ° °

Felszólal: Richard Sulík a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről tartott tegnapi szavazás lefolytatásáról (2018.5.29-i jegyzőkönyv, 7.10. pont ) (Az elnök emlékeztet a kifogásolt szavazás lefolytatására, és kifejti, hogy arra az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően került sor).


13. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


13.1. Az EU Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozara irányuló javaslatról [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0217)

Felszólalások

José Manuel Fernandes, a szavazás előtt, és Danuta Jazłowiecka, a Richard Sulík által az előző felszólalása során feltett kérdésről (2018.5.30-i jegyzőkönyv, 12. pont ).


13.2. 1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet, amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 1/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0218)


13.3. Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2018)0219)


13.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0220)


13.5. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az ENVI bizottság által benyújtva, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Illetékes képviselő: Bart Staes
Társelőadók: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0221)


13.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és NK603 (D056123) genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az ENVI bizottság által benyújtva, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a 1507, 59122, MON 810 és az NK603 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről és a 2009/815/EK, a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Illetékes képviselő: Bart Staes
Társelőadók: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0222)


13.7. A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége (szavazás)

Jelentés a halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelőségének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtásáról [2017/2129(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0223)


13.8. Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről [2018/2037(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0224)

Felszólalások

Miguel Viegas, a dokumentumok valamennyi nyelvi változatban való rendelkezésre állásáról (Az elnök tudomásul veszi), és Herbert Dorfmann (előadó), aki kéri a 170. bekezdésről (1. és 2. rész) tartott szavazás elektronikus ellenőrzését (Az elnök elvégezteti a kért ellenőrzést).


13.9. A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (szavazás)

Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról [2016/2018(INI)] - Jogi Bizottság - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Pavel Svoboda és Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0225)

Felszólalások

Pavel Svoboda (előadó) szóbeli módosításokat nyújtott be a 71. és 74. bekezdéshez, amelyeket elfogadnak.

Heidi Hautala szóbeli módosítást nyújtott be a 86. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


13.10. A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0239/2018 és B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0239/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)0226)

(A B8-0241/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Nuno Melo, aki jelzi, hogy szavazógépe nem működik.


13.11. Líbia (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Líbiáról szóló ajánlásáról [2018/2017(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2018)0227)


13.12. Éves jelentés a schengeni térség működéséről (szavazás)

Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről [2017/2256(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0228)


13.13. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (szavazás)

Jelentés a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv végrehajtásáról [2016/2328(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0229)


13.14. Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2070(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0230)

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatraChristofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Linnéa Engström-jelentés – A8-0156/2018
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ana Miranda és Notis Marias

Herbert Dorfmann-jelentésA8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly és Dobromir Sośnierz

Pavel Svoboda- és Richard Corbett-jelentésA8-0170/2018
Adam Szejnfeld és Andrejs Mamikins

A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan és John Howarth

Pier Antonio Panzeri-jelentés – A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Carlos Coelho-jelentés – A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias és Marek Jurek

Teresa Jiménez-Becerril Barrio- és Angelika Mlinar-jelentés – A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James és Jadwiga Wiśniewska

Tokia Saïfi-jelentés – A8-0166/2018
Petras Auštrevičius és Andrejs Mamikins.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.35-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

16. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


17. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


18. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (jóváhagyás)

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport által emelt kifogást egy kérés szavazásra bocsátása tekintetében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultáció és véleménynyilvánítás vonatkozásában: „A roma nők helyzete”, amelyet a 2018. május 29-i jegyzőkönyvben jelentettek be (2018.5.29-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

A kérelmet tehát az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadottnak kell tekinteni.


19. Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (vita időszerű kérdésekről)

Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (2018/2676(RSP))

Felszólal: Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere és Juan Fernando López Aguilar.

(Az ülést tűzriadó miatt 16.06-kor felfüggesztik.)

(A vita folytatása: lásd: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 21. pont )


ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

20. Az ülés folytatása

Az ülés 16.49-kor folytatódik.


21. Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (a vita folytatása)

(A vita folytatása: 2018.5.30-i jegyzőkönyv, 19. pont )

Felszólal: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers és Paulo Rangel.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja) és Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.


22. Uniós polgári védelmi mechanizmus (vita)

Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Željana Zovko (a DEVE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel Fernandes (a BUDG bizottság véleményének előadója), Daniel Buda (a REGI bizottság véleményének előadója), Angelika Mlinar (a FEMM bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Lukas Mandl, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Christos Stylianides.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Elisabetta Gardini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


23. A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (vita)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálásáról: az uniós jogi keret felülvizsgálata [2017/2064(INL)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Georges Bach, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claudia Țapardel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Violeta Bulc és Ismail Ertug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


24. A Brüsszel IIa. rendetet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése (átdolgozás) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000027/2018) felteszi: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Brüsszel IIa. rendetet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése (átdolgozás) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (a szerzőt helyettesítve) kifejti a kérdést.

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland és Terry Reintke.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou és Anna Záborská.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.


25. A vállalkozások áthelyezésének hatása a munkavállalókra és a régiókra (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A vállalkozások áthelyezésének hatása a munkavállalókra és a régiókra (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Danuta Jazłowiecka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Miranda, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei és Paloma López Bermejo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou és Ana Miranda.

Felszólal: Miguel Arias Cañete.

A vitát berekesztik.


26. Az IPA-alapok Törökország általi felhasználása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az IPA-alapok Törökország általi felhasználása (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Johannes Hahn.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

A vitát berekesztik.


27. A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020) (vita)

Jelentés „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)” című együttes szolgálati munkadokumentum (SWD(2015)0182) végrehajtásáról [2017/2012(INI)] - Fejlesztési Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Linda McAvan és Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan és Dubravka Šuica előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Beatriz Becerra Basterrechea (az AFET bizottság véleményének előadója), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liliana Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică és Clare Moody.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, és Ana Miranda.

Felszólal: Johannes Hahn, Linda McAvan és Dubravka Šuica.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


28. Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása (vita)

Jelentés az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtásáról [2017/2259(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Svetoslav Hristov Malinov, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miroslavs Mitrofanovs, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka és Sofia Ribeiro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná és Seán Kelly.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Eider Gardiazabal Rubial.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


29. A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása (2009/125/EK) (vita)

Jelentés a környezettudatos tervezésről szóló irányelv (2009/125/EK) végrehajtásáról [2017/2087(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Rory Palmer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Frédérique Ries.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


30. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 621.808/OJJE).


31. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.26-kor berekesztik.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat