Rodyklė 
Protokolas
PDF 305kWORD 84k
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 7.Diskusijos su Liuksemburgo Ministru Pirmininku Xavier Betteliu Europos ateities tema (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Pirmininko pareiškimai
 10.Iškilmingas posėdis - Kolumbija
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.2.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.3.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***II (balsavimas)
  
13.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“) (balsavimas)
  
13.5.Genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9) (balsavimas)
  
13.6.Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603 sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai (balsavimas)
  
13.7.Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (balsavimas)
  
13.8.Maisto ir ūkininkavimo ateitis (balsavimas)
  
13.9.Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (balsavimas)
  
13.10.2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (balsavimas)
  
13.11.Libija (balsavimas)
  
13.12.Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (balsavimas)
  
13.13.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (balsavimas)
  
13.14.Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 18.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas)
 19.ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusija aktualia tema)
 20.Posėdžio atnaujinimas
 21.ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusijų tęsinys)
 22.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (diskusijos)
 23.Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (diskusijos)
 24.Reglamento Briuselis IIa I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes (nauja redakcija) (diskusijos)
 25.Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams (diskusijos)
 26.Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšų panaudojimas Turkijoje (diskusijos)
 27.Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (diskusijos)
 28.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (diskusijos)
 29.Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (2009/125/EB) (diskusijos)
 30.Kito posėdžio darbotvarkė
 31.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.07 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu dėl dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėties (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu dėl dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėties (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ir Josef Weidenholzer, S&D frakcijos vardu dėl dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėties (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere ir Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu dėl dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėties (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėties (B8-0258/2018).

II.   Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ir Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere ir Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu dėl moterų teisių gynėjų Saudo Arabijoje (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje (B8-0268/2018).

III.   Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl Sudano, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėties (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Daniela Aiuto dėl Sudano, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėties (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu dėl Sudano, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėties (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere ir Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu dėl Sudano, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėties (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou ir Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu dėl Sudano, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėties (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl Sudano, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėties (B8-0271/2018).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Buvo gautas šis Parlamento narių klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (DTT 128 straipsnis):

- (O-000027/2018) kurį pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI komiteto vardu Komisijai: Reglamento Briuselis IIa I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes (nauja redakcija) (B8-0023/2018).


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1A ar 1B kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų (CMR medžiagų) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo neleidžiama vartoti tam tikrų maisto produktų sveikumo teiginių, susijusių su susirgimo rizikos mažinimu (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl cheminių medžiagų nanoformų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI ir XII priedai (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 4 straipsnyje nustatyto pereinamojo laikotarpio pratęsimo, susijusio su kvapiąja medžiaga „lauko kepsnių skonio koncentratu (iš daržovių)“ FL Nr. 21.002, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo teksto redakcija olandų kalba (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - Terminas: 2018 m. Liepos 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas techniniais ir bendraisiais reikalavimais, susijusiais su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 nuostatos dėl rizikos vertinimo, susijusio su invazinėmis svetimomis rūšimis (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. balandžio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikroms nuorodoms alyvuogių aliejaus etiketėse taikomų reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 29/2012 (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis, nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL


6. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį ES Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimus DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 ir DEC 09/2018 - III skirsnis - Komisija.

Remdamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 06/2018 – III skirsnis - Komisija.


7. Diskusijos su Liuksemburgo Ministru Pirmininku Xavier Betteliu Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Liuksemburgo Ministru Pirmininku Xavier Betteliu Europos ateities tema (2018/2622(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą diskusijų įžangą.

Kalbėjo: Xavier Bettel (Liuksemburgo Ministras Pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, ir Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Xavier Bettel.

Kalbėjo Guy Verhofstadt, jis paprašė, kad Pirmininkas 12 val. padarytų pareiškimą finansininko Bill Browder sulaikymo Ispanijoje tema.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar ir Sophia in 't Veld.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen ir Charles Goerens.

Kalbėjo Xavier Bettel.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.40 val.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.


9. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame pasmerkė Rusijos žurnalisto Arkadijaus Babčenkos nužudymą Kijeve ir priminė apie Parlamento veiklą siekiant spaudos laisvės.

Be to, Guy Verhofstadt prašymu (2018 05 30 protokolo 7 punktas) jis pranešė, kad šį rytą Madride sulaikytas finansininkas Bill Browder jau buvo paleistas.


10. Iškilmingas posėdis - Kolumbija

Kolumbijos Respublikos prezidento Juan Manuel Santos Calderón apsilankymo proga nuo 12.04 iki 12.30 vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.33 val.

Kalbėjo Malin Björk, ji paprašė, kad Parlamentas pagerbtų tylos minute Mawda Shawri, žuvusią nuo kulkos Belgijoje 2018 m. gegužės 17 d. (pirmininkas į tai atsižvelgė).


12. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2018 m. gegužės 28 d., pirmadienio, protokole (2018 05 28 protokolo 12 punktas).

Taigi LIBE, ECON ir TRAN komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui.

°
° ° °

Kalbėjo Richard Sulík dėl balsavimo vakar dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje(2018 05 29 protokolo 7.10 punktas) (pirmininkas priminė, kaip vyko minėtas balsavimas ir patikslino, kad balsavimas vyko laikantis DTT 59 straipsnio 4 dalies nuostatų).


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0217)

Kalbėjo:

José Manuel Fernandes prieš balsavimą ir Danuta Jazłowiecka dėl Richard Sulík ankstesnių pastabų (2018 05 30 protokolo 12 punktas).


13.2. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0218)


13.3. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2018)0219)


13.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva“) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0220)


13.5. Genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų GA21 (MON-ØØØ21-9), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D056125-02 - 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - atsakingi nariai: Bart Staes
Pranešėjai: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0221)


13.6. Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603 sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal DTT 106 straipsnio 2 ir 3 dalis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos 1507, 59122, MON 810 ir NK603, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2009/815/EB, 2010/428/ES ir 2010/432/ES pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D056123-02 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - atsakingi nariai: Bart Staes
Pranešėjai: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0222)


13.7. Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (balsavimas)

Pranešimas dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo [2017/2129(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0223)


13.8. Maisto ir ūkininkavimo ateitis (balsavimas)

Pranešimas dėl maisto ir ūkininkavimo ateities [2018/2037(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0224)

Kalbėjo:

Miguel Viegas Apie galimybę susipažinti su dokumentų versijomis visomis kalbomis (pirmininkas į tai atsižvelgė) ir Herbert Dorfmann (pranešėjas), jis paprašė patikrinti elektroninį balsavimą dėl 170 dalies (1 ir 2 pastraipa) (pirmininkas liepė atlikti tokį patikrinimą).


13.9. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo [2016/2018(INI)] - Teisės reikalų komitetas - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Pavel Svoboda ir Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0225)

Kalbėjo:

Pavel Svoboda (pranešėjas) pateikė žodinius 71 ir 74 dalių pakeitimus. Žodiniai pakeitimai buvo patvirtinti.

Heidi Hautala pateikė 86 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


13.10. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0239/2018 ir B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0239/2018

Priimta (P8_TA(2018)0226)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos __[A8469]__ anuliuotas.)

Kalbėjo:

Nuno Melo dėl to, kad neveikia balsavimo įranga.


13.11. Libija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos [2018/2017(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2018)0227)


13.12. Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos [2017/2256(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0228)


13.13. Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, įgyvendinimo [2016/2328(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0229)


13.14. Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Metinės bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2017/2070(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0230)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija antrajam svarstymui Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Pranešimas: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Ana Miranda ir Notis Marias

Pranešimas: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Pavel Svoboda ir Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld ir Andrejs Mamikins

2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan ir John Howarth

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Pranešimas: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias ir Marek Jurek

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James ir Jadwiga Wiśniewska

Pranešimas: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius ir Andrejs Mamikins.


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.35 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


17. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


18. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas)

Pirmininkas paskelbė, kad negavo vienos arba kelių frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus prašymo, kad būtų balsuojama dėl prašymo kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos, kad pastarasis pateiktų nuomonę dėl romų tautybės moterų padėties, kaip buvo paskelbta antradienio, 2018 m. gegužės 29 d. posėdžio protokole (2018 05 29 protokolo 12 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalį šis prašymas laikomas priimtu.


19. ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusija aktualia tema)

ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (2018/2676(RSP))

Kalbėjo: Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld, ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere ir Juan Fernando López Aguilar.

(Posėdis sustabdytas 16 h 06 suite à une alerte incendie val.)

(Diskusijų tęsinys: žr. 2018 05 30 protokolo 21 punktą)


PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

20. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 16.49 val.


21. ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: 2018 05 30 protokolo 19 punktas)

Kalbėjo: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers ir Paulo Rangel.

Kalbėjo: Violeta Bulc (Komisijos narė) ir Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.


22. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Željana Zovko (DEVE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes (BUDG komiteto nuomonės referentas), Daniel Buda (REGI komiteto nuomonės referentas), Angelika Mlinar (FEMM komiteto nuomonės referentė), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Lukas Mandl (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franz Obermayr), Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo Christos Stylianides.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Elisabetta Gardini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.6 punktas


23. Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas [2017/2064(INL)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Georges Bach PPE frakcijos vardu, Claudia Țapardel S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogdan Andrzej Zdrojewski), Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell ir Adam Szejnfeld.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Ismail Ertug.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.5 punktas


24. Reglamento Briuselis IIa I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes (nauja redakcija) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000027/2018), kurį pateikė Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI komiteto vardu Komisijai: Reglamento Briuselis IIa I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes (nauja redakcija) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (pavaduojanti klausimo pateikėją) pristatė klausimą.

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jytte Guteland ir Terry Reintke.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou ir Anna Záborská.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.


25. Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Danuta Jazłowiecka PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Miranda), Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Adam Szejnfeld), Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei ir Paloma López Bermejo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ir Ana Miranda.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

Diskusijos baigtos.


26. Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšų panaudojimas Turkijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšų panaudojimas Turkijoje (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo Johannes Hahn.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.


27. Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl bendro tarnybų darbinio dokumento (SWD(2015)0182) „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ įgyvendinimo [2017/2012(INI)] - Vystymosi komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Linda McAvan ir Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan ir Dubravka Šuica pristatė pranešimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Beatriz Becerra Basterrechea (AFET komiteto nuomonės referentė), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Liliana Rodrigues S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică ir Clare Moody.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz) ir Ana Miranda.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Linda McAvan ir Dubravka Šuica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.9 punktas


28. ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo [2017/2259(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Svetoslav Hristov Malinov PPE frakcijos vardu, Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Miroslavs Mitrofanovs Verts/ALE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka ir Sofia Ribeiro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Eider Gardiazabal Rubial.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.10 punktas


29. Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (2009/125/EB) (diskusijos)

Pranešimas dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo [2017/2087(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Francesc Gambús PPE frakcijos vardu, Rory Palmer S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Frédérique Ries.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.11 punktas


30. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 621.808/OJJE).


31. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.26 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika