Indekss 
Protokols
PDF 300kWORD 82k
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 7.Debates ar Luksemburgas premjerministru Xavier Bettel par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Priekšsēdētāja paziņojumi
 10.Svinīgā sēde: Kolumbija
 11.Sēdes atsākšana
 12.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
13.2.Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
13.3.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II (balsošana)
  
13.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)
  
13.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (balsošana)
  
13.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603 (D056123) (balsošana)
  
13.7.Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (balsošana)
  
13.8.Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (balsošana)
  
13.9.Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (balsošana)
  
13.10.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (balsošana)
  
13.11.Lībija (balsošana)
  
13.12.Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (balsošana)
  
13.13.Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (balsošana)
  
13.14.Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Sēdes atsākšana
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 19.ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debates par aktuāliem jautājumiem)
 20.Sēdes atsākšana
 21.ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debašu turpinājums)
 22.Savienības civilās aizsardzības mehānisms (debates)
 23.Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (debates)
 24.Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija) (debates)
 25.Uzņēmumu pārvietošanas ietekme uz strādniekiem un reģioniem (debates)
 26.IPA līdzekļu izmantošana Turcijā (debates)
 27.Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā (debates)
 28.ES jaunatnes stratēģijas īstenošana (debates)
 29.Ekodizaina direktīvas īstenošana (2009/125/EK) (debates)
 30.Nākamās sēdes darba kārtība
 31.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.07.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvokli Irānā (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā – par ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvokli Irānā (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā – par ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvokli Irānā (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere un Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā – par ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvokli Irānā (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvokli Irānā (B8-0258/2018).

II.   Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvju stāvokli Saūda Arābijā (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvju stāvokli Saūda Arābijā (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere un Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvjiem Saūda Arābijā (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvēm Saūda Arābijā (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par sieviešu tiesību aizstāvju stāvokli Saūda Arābijā (B8-0268/2018).

III.   Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Sudānu, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvokli (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Daniela Aiuto – par Sudānu, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvokli (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par Sudānu, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvokli (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere un Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā – par Sudānu, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvokli (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā – par Sudānu, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvokli (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par Sudānu, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvokli (B8-0271/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minēto jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000027/2018), kuru uzdeva Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI komitejas vārdā Komisijai: Regulas "Brisele IIa" I nodaļas darbības jomas attiecināšana uz reģistrētām partnerattiecībām (pārstrādāšana) (B8-0023/2018).


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dažām 1.A vai 1.B kategorijas vielām, kuras klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR), groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termiņš: 2018. gada 1. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula par atteikumu piešķirt atļauju konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termiņš: 2018. gada 1. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula (ES) ar ko, lai būtu ņemtas vērā vielu nanoformas, attiecībā uz I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI un XII pielikumu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termiņš: 2018. gada 9. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 873/2012 par pārejas pasākumiem attiecībā uz Savienības sarakstu ar aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā, groza saistībā ar 4. pantā paredzētā pārejas laika pagarināšanu attiecībā uz aromatizētāju “grila aromāta koncentrāts (augu)” FL nr. 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru, nīderlandiešu valodas versiju (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termiņš: 2018. gada 28. jūlijs).
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI


5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2017/654, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1628 par tehniskām un vispārējām prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa apstiprinājumu (C(2018)02473 – 2018/2708(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 18. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz invazīvo svešzemju sugu riska novērtējumiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014 (C(2018)02526 – 2018/2692(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 30. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem attiecībā uz kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai elektroniskās naudas emitentiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un ar noteikumiem attiecībā uz šo kontaktpunktu funkcijām (C(2018)02716 – 2018/2701(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 7. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (C(2018)02794 – 2018/2704(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas 2014. gada 25. jūlija Deleģēto regulu (ES) Nr. 1042/2014, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz prasībām par noteiktām norādēm olīveļļas marķējumā groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 29/2012 (C(2018)02980 – 2018/2709(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 22. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norēķinu disciplīnu (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 25. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (C(2018)03104 – 2018/2726(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 28. maiju.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL


6. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par apropriāciju pārvietojumiem DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 un DEC 09/2018, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 06/2018, III iedaļa – Komisija.


7. Debates ar Luksemburgas premjerministru Xavier Bettel par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Luksemburgas premjerministru Xavier Bettel par Eiropas nākotni (2018/2622(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, ievadot debates.

Uzstājās Xavier Bettel (Luksemburgas premjerministrs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Xavier Bettel.

Uzstājās Guy Verhofstadt, pieprasot, lai priekšsēdētājs pusdienlaikā sniegtu paziņojumu par finansista Bill Browder aizturēšanu Spānijā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar un Sophia in 't Veld.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen un Charles Goerens.

Uzstājās Xavier Bettel.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.40.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.


9. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, nosodot vakar Kijevā notikušo krievu žurnālista Arkādija Babčenko slepkavību un atgādinot, ka Parlaments ir apņēmies cīnīties par preses brīvību.

Viņš turklāt pēc Guy Verhofstadt torīt izteiktā lūguma (30.5.2018. protokola 7. punkts) paziņoja, ka torīt Spānijā aizturētais finansists Bill Browder ir atbrīvots.


10. Svinīgā sēde: Kolumbija

No plkst. 12.04 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Kolumbijas Republikas prezidenta Juan Manuel Santos Calderón vizītei.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.33.

Uzstājās Malin Björk, pieprasot, lai Parlaments ievērotu klusuma brīdi, godinot 2018. gada 17. maijā Beļģijā nošautās Mawda Shawri piemiņu (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).


12. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 28. maija, sēdes protokolā (28.5.2018. protokola 12. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to LIBE, ECON un TRAN komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.

°
° ° °

Uzstājās Richard Sulík par kārtību, kādā noritēja balsošana par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (29.5.2018. protokola 7.10. punkts) (sēdes vadītājs atgādināja par attiecīgā balsojuma norisi un precizēja, ka tas noritēja saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu).


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0217).

Uzstāšanās

José Manuel Fernandes – pirms balsošanas, un Danuta Jazłowiecka – par Richard Sulík iepriekšējās uzstāšanās laikā (30.5.2018. protokola 12. punkts) ierosināto jautājumu.


13.2. Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0218).


13.3. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0182/2018).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2018)0219).


13.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0220).


13.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tās (D056125 - 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Atbildīgais deputāts: Bart Staes.
Līdzreferenti: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0221).


13.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603 (D056123) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumus 2009/815/EK, 2010/428/ES un 2010/432/ES (D056123 - 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Atbildīgais deputāts: Bart Staes.
Līdzreferenti: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0222).


13.7. Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (balsošana)

Ziņojums par kontroles pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem [2017/2129(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0156/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0223).


13.8. Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (balsošana)

Ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni [2018/2037(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0224).

Uzstāšanās

Miguel Viegas – par dokumentu pieejamību visās valodās (sēdes vadītājs viņa teikto pieņēma zināšanai), un Herbert Dorfmann (referents), lai prasītu elektroniski pārbaudīt balsojumu par 170. punktu (1. un 2. daļu) (sēdes vadītājs uzdeva veikt šo pārbaudi).


13.9. Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (balsošana)

Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu [2016/2018(INI)] - Juridiskā komiteja - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Pavel Svoboda un Richard Corbett (A8-0170/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0225).

Uzstāšanās

Pavel Svoboda (referents) izklāstīja mutiskos grozījumus 71. un 74. punktā. Šie mutiskie grozījumi tika iekļauti.

Heidi Hautala ierosināja mutisku grozījumu 86. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


13.10. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0239/2018 un B8-0241/2018 (2018/2714(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0239/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)0226).

(Rezolūcijas priekšlikums __[A8469]__ vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Nuno Melo – lai norādītu, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojas.


13.11. Lībija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju [2018/2017(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2018)0227).


13.12. Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību [2017/2256(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Carlos Coelho (A8-0160/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0228).


13.13. Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu [2016/2328(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar (A8-0168/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0229).


13.14. Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu [2017/2070(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0166/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0230).

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


14. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Christofer Fjellner ieteikums otrajam lasījumam - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Linnéa Engström ziņojums - A8-0156/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Ana Miranda un Notis Marias

Herbert Dorfmann ziņojums - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly un Dobromir Sośnierz

Pavel Svoboda un Richard Corbett ziņojums - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld un Andrejs Mamikins

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan un John Howarth

Pier Antonio Panzeri ziņojums - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Carlos Coelho ziņojums - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias un Marek Jurek

Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar ziņojums - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James un Jadwiga Wiśniewska

Tokia Saïfi ziņojums - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius un Andrejs Mamikins


15. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.35.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


17. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


18. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš nav saņēmis nevienu pieprasījumu no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, izvirzīt balsošanai otrdienas, 2018. gada 29. maija, protokolā (29.5.2018. protokola 12. punkts) paziņoto pieprasījumu apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju attiecībā uz to, lai tā izstrādātu atzinumu par romu sieviešu stāvokli.

Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu šis pieprasījums ir uzskatāms par apstiprinātu.


19. ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debates par aktuāliem jautājumiem)

ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (2018/2676(RSP)).

Uzstājās Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld, ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere un Juan Fernando López Aguilar.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.06 ugunsgrēka trauksmes dēļ.)

(Debašu turpinājums: 30.5.2018. protokola 21. punkts)


SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

20. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 16.49.


21. ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debašu turpinājums)

(Debašu sākums: 30.5.2018. protokola 19. punkts)

Uzstājās Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers un Paulo Rangel.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle) un Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

Debates tika slēgtas.


22. Savienības civilās aizsardzības mehānisms (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018).

Elisabetta Gardini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Željana Zovko (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Manuel Fernandes (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Daniel Buda (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Angelika Mlinar (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Nikos Androulakis S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Lukas Mandl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini un Takis Hadjigeorgiou.

Uzstājās Christos Stylianides.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elisabetta Gardini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.6. punkts.


23. Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par manipulācijām ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana [2017/2064(INL)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0155/2018).

Ismail Ertug iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Georges Bach PPE grupas vārdā, Claudia Țapardel S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, André Elissen ENF grupas vārdā, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias un Takis Hadjigeorgiou.

Uzstājās Violeta Bulc un Ismail Ertug.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.5. punkts.


24. Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000027/2018) un kuru uzdeva Lidia Joanna Geringer de Oedenberg JURI komitejas vārdā Komisijai: Regulas "Brisele IIa" I nodaļas darbības jomas attiecināšana uz reģistrētām partnerattiecībām (pārstrādāšana) (B8-0023/2018).

Evelyne Gebhardt (aizstājot autori) izvērsa jautājumu.

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Jytte Guteland un Terry Reintke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou un Anna Záborská.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.


25. Uzņēmumu pārvietošanas ietekme uz strādniekiem un reģioniem (debates)

Komisijas paziņojums: Uzņēmumu pārvietošanas ietekme uz strādniekiem un reģioniem (2018/2674(RSP)).

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Danuta Jazłowiecka PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Miranda, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei un Paloma López Bermejo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou un Ana Miranda.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.


26. IPA līdzekļu izmantošana Turcijā (debates)

Komisijas paziņojums: IPA līdzekļu izmantošana Turcijā (2018/2716(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward un Neoklis Sylikiotis.

Uzstājās Johannes Hahn.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


27. Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā (debates)

Ziņojums par kopīgā dienestu darba dokumenta “Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182) īstenošanu [2017/2012(INI)] - Attīstības komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Linda McAvan un Dubravka Šuica (A8-0167/2018).

Linda McAvan un Dubravka Šuica iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Beatriz Becerra Basterrechea (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Liliana Rodrigues S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică un Clare Moody.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, un Ana Miranda.

Uzstājās Johannes Hahn, Linda McAvan un Dubravka Šuica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.9. punkts.


28. ES jaunatnes stratēģijas īstenošana (debates)

Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas īstenošanu [2017/2259(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018).

Eider Gardiazabal Rubial iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Svetoslav Hristov Malinov PPE grupas vārdā, Silvia Costa S&D grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā, Miroslavs Mitrofanovs Verts/ALE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka un Sofia Ribeiro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Eider Gardiazabal Rubial.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.10. punkts.


29. Ekodizaina direktīvas īstenošana (2009/125/EK) (debates)

Ziņojums par Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošanu [2017/2087(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A8-0165/2018).

Frédérique Ries iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Francesc Gambús PPE grupas vārdā, Rory Palmer S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Frédérique Ries.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.11. punkts.


30. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 621.808/OJJE).


31. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika