Index 
Notulen
PDF 306kWORD 82k
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 7.Debat met de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, over de toekomst van Europa (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Verklaringen van de Voorzitter
 10.Plechtige vergadering - Colombia
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 13.Stemmingen
  
13.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (stemming)
  
13.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)
  
13.5.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (stemming)
  
13.6.Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 (D056123) combineert (stemming)
  
13.7.Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (stemming)
  
13.8.De toekomst van voedsel en landbouw (stemming)
  
13.9.Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)
  
13.10.Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (stemming)
  
13.11.Libië (stemming)
  
13.12.Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (stemming)
  
13.13.Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (stemming)
  
13.14.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)
 19.Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (actualiteitendebat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (voortzetting van het debat)
 22.Uniemechanisme voor civiele bescherming (debat)
 23.Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (debat)
 24.Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking) (debat)
 25.De effecten van verplaatsing van activiteiten voor werknemers en regio's (debat)
 26.Gebruik van IPA-middelen in Turkije (debat)
 27.Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (debat)
 28.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (debat)
 29.Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (debat)
 30.Agenda van de volgende vergadering
 31.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.07 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, over de situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere en Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, over de situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (B8-0258/2018).

II.   Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie over verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas en Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, over verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over de situatie van verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere en Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, over verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (B8-0268/2018).

III.   Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes on behalf of the, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Daniela Aiuto, over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere en Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie, over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (B8-0271/2018).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord werd door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000027/2018) van Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de commissie JURI, aan de Commissie: Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking) (B8-0023/2018).


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bepaalde als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR), categorie 1A of 1B ingedeelde stoffen (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termijn : 8 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement) IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termijn : 1 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over ziekterisicobeperking gaan (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termijn : 1 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) met betrekking tot de bijlagen I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII teneinde rekening te houden met nanovormen van stoffen (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termijn : 9 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement) IMCO (artikel 54 van het Reglemen)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 873/2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verlenging van de overgangsperiode van artikel 4 met betrekking tot het aroma "grillaromaconcentraat (plantaardig)" FL-nr. 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termijn : 8 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termijn : 28 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI


5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/654 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische en algemene voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor interne verbrandingsmotoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft risicobeoordelingen met betrekking tot invasieve uitheemse soorten (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 30 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de criteria voor de aanwijzing van centrale contactpunten voor uitgevers van elektronisch geld en betalingsdienstaanbieders en met regels inzake hun taken (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 7 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON, LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1042/2014 van de Commissie van 25 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 514/2014 in verband met de aanwijzing van verantwoordelijke instanties en hun verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en controle en in verband met het statuut en de verplichtingen van auditinstanties (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 29/2012 wat betreft de eisen voor bepaalde vermeldingen op de etikettering van olijfolie (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 25 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2195 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, wat betreft de definitie van de standaardschalen van eenheidskosten en vaste bedragen voor de terugbetaling van uitgaven door de Commissie aan lidstaten, en tot rectificatie van die gedelegeerde verordening (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 mei 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL


6. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van kredietoverschrijvingen DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 en DEC 09/2018 - afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 06/2018 - afdeling III - Commissie.


7. Debat met de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, over de toekomst van Europa (2018/2622(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden.

Het woord wordt gevoerd door Xavier Bettel (premier van Luxemburg) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Xavier Bettel.

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt, die de Voorzitter vraagt om 12.00 uur een verklaring af te leggen over de aanhouding van financier Bill Browder in Spanje.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar en Sophia in 't Veld.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen en Charles Goerens.

Het woord wordt gevoerd door Xavier Bettel.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.


9. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de moord van gisteren in Kiev op de Russische journalist Arkadi Babtsjenko veroordeelt en nogmaals wijst op de inzet van het Parlement voor persvrijheid.

Hij deelt tevens mee, naar aanleiding van het verzoek van Guy Verhofstadt vanmorgen (punt 7 van de notulen van 30.5.2018), dat de vanochtend in Spanje aangehouden financier Bill Browder is vrijgelaten.


10. Plechtige vergadering - Colombia

Van 12.04 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Juan Manuel Santos Calderón, president van de Republiek Colombia.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.33 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Malin Björk, die het Parlement verzoekt een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van Mawda Shawri, die op17 mei 2018 in België werd doodgeschoten (de Voorzitter neemt hiervan nota).


12. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 28 mei 2018 (punt 12 van de notulen van 28.5.2018).

De commissies LIBE, ECON en TRAN konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Richard Sulík over het verloop van de stemming van gisteren over de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (punt 7.10 van de notulen van 29.5.2018) (de Voorzitter herinnert aan het verloop van de betreffende stemming en verklaart dat die in overeenstemming met artikel 59, lid 4, van het Reglement heeft plaatsgevonden).


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0217)

Het woord werd gevoerd door:

José Manuel Fernandes, vóór de stemming, en Danuta Jazłowiecka, over de door Richard Sulík aan de orde gestelde kwestie in zijn vorige interventie (punt 12 van de notulen van 30.5.2018).


13.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0218)


13.3. Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (stemming)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0219)


13.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0220)


13.5. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Verantwoordelijke leden: Bart Staes
Corapporteurs: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0221)


13.6. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 (D056123) combineert (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de events of het enkele event 1507, 59122, MON 810 en NK603, en tot intrekking van Beschikkingen 2009/815/EG, 2010/428/EU en 2010/432/EU ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Verantwoordelijke leden: Bart Staes
Corapporteurs: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0222)


13.7. Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (stemming)

Verslag over de uitvoering van controlemaatregelen voor de vaststelling van de conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt [2017/2129(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0223)


13.8. De toekomst van voedsel en landbouw (stemming)

Verslag over de toekomst van voedsel en landbouw [2018/2037(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0224)

Het woord werd gevoerd door:

Miguel Viegas, over de beschikbaarheid van documenten in alle taalversies (de Voorzitter neemt hiervan nota), en Herbert Dorfmann (rapporteur), om te vragen om elektronische verificatie van de stemming over paragraaf 170 (delen I en II) (de Voorzitter zorgt ervoor dat deze verificatie plaatsvindt).


13.9. Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (stemming)

Verslag over de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" [2016/2018(INI)] - Commissie juridische zaken - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Pavel Svoboda en Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0225)

Het woord werd gevoerd door:

Pavel Svoboda (rapporteur), die mondelinge amendementen op paragrafen 71 en 74 indiende, die in aanmerking werden genomen.

Heidi Hautala, die een mondeling amendement op paragraaf 86 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


13.10. Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0239/2018 en B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0239/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0226)

(Ontwerpresolutie B8-0241/2018 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Nuno Melo, die erop wijst dat zijn stemapparaat niet werkt.


13.11. Libië (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Libië [2018/2017(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2018)0227)


13.12. Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied [2017/2256(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten [2016/2328(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0229)


13.14. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid [2017/2070(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0230)

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Verslag Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Ana Miranda en Notis Marias

Verslag Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly en Dobromir Sośnierz

Verslag Pavel Svoboda en Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld en Andrejs Mamikins

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan en John Howarth

Verslag Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Verslag Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias en Marek Jurek

Verslag Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James en Jadwiga Wiśniewska

Verslag Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius en Andrejs Mamikins.


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.35 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


17. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


18. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de lage drempel bereiken om het verzoek om een advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De situatie van Romavrouwen" zoals aangekondigd in de notulen van dinsdag 29 mei 2018 (punt 12 van de notulen van 29.5.2018) in stemming te brengen.

Overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek derhalve geacht te zijn goedgekeurd.


19. Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (actualiteitendebat)

Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (2018/2676(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere en Juan Fernando López Aguilar.

(De vergadering wordt om 16.06 uur onderbroken als gevolg van een brandalarm.)

(Vervolg van het debat: zie punt 21 van de notulen van 30.5.2018)


VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

20. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.49 uur hervat.


21. Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: punt 19 van de notulen van 30.5.2018)

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers en Paulo Rangel.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie) en Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.


22. Uniemechanisme voor civiele bescherming (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko (rapporteur voor advies van de commissie DEVE).

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Daniel Buda (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Angelika Mlinar (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Lukas Mandl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 31.5.2018.


23. Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het wettelijk kader van de EU [2017/2064(INL)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Claudia Țapardel, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Ismail Ertug.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 31.5.2018.


24. Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000027/2018) van Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de commissie JURI, aan de Commissie: Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jytte Guteland en Terry Reintke.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.


25. De effecten van verplaatsing van activiteiten voor werknemers en regio's (debat)

Verklaring van de Commissie: De effecten van verplaatsing van activiteiten voor werknemers en regio's (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Jazłowiecka, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Miranda, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei en Paloma López Bermejo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou en Ana Miranda.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

Het debat wordt gesloten.


26. Gebruik van IPA-middelen in Turkije (debat)

Verklaring van de Commissie: Gebruik van IPA-middelen in Turkije (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


27. Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182) - Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: Het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Linda McAvan en Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan en Dubravka Šuica geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Beatriz Becerra Basterrechea (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică en Clare Moody.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, en Ana Miranda.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Linda McAvan en Dubravka Šuica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 31.5.2018.


28. Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (debat)

Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren [2017/2259(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Svetoslav Hristov Malinov, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Miroslavs Mitrofanovs, namens de Verts/ALE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka en Sofia Ribeiro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Eider Gardiazabal Rubial.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 31.5.2018.


29. Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (debat)

Verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) [2017/2087(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Francesc Gambús, namens de PPE-Fractie, Rory Palmer, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Frédérique Ries.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 31.5.2018.


30. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 621.808/OJJE).


31. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.26 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid