Indeks 
Protokół
PDF 308kWORD 83k
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 7.Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Uroczyste posiedzenie - Kolumbia
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 13.Głosowanie
  
13.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II (głosowanie)
  
13.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  
13.5.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (głosowanie)
  
13.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123) (głosowanie)
  
13.7.Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (głosowanie)
  
13.8.Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (głosowanie)
  
13.9.Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (głosowanie)
  
13.10.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (głosowanie)
  
13.11.Libia (głosowanie)
  
13.12.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (głosowanie)
  
13.13.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (głosowanie)
  
13.14.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 19.Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (debata na aktualny temat)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (ciąg dalszy debaty)
 22.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)
 23.Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (debata)
 24.Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (debata)
 25.Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (debata)
 26.Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (debata)
 27.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (debata)
 28.Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (debata)
 29.Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (debata)
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.07.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon i Pascal Durand, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere i Ramona Nicole Mănescu, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (B8-0258/2018).

II.   Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé i Pascal Durand, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Daniela Aiuto, w imieniu grupy EFDD, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere i Ramona Nicole Mănescu, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie obrończyń praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie obrońców praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (B8-0268/2018).

III.   Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes on behalf of the, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Daniela Aiuto, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere i Ramona Nicole Mănescu, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou i Ángela Vallina, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Sudanu, w szczególności sytuacji Noury Hussein Hammad (B8-0271/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Posłowie złożyli następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128 Regulaminu):

- (O-000027/2018), które skierowała Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (B8-0023/2018).


4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A lub 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termin: 8 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termin: 1 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termin: 1 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termin: 9 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 873/2012 w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do przedłużenia ustanowionego w art. 4 okresu przejściowego dotyczącego środka aromatyzującego „koncentrat aromatu grilla (warzywny)” FL nr 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termin: 8 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niderlandzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termin: 28 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI


5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany isprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/654 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych iogólnych dotyczących wartości granicznych emisji ihomologacji typu wodniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 wodniesieniu do ocen ryzyka związanych zinwazyjnymi gatunkami obcymi (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 oregulacyjne standardy techniczne dotyczące kryteriów wyznaczania centralnych punktów kontaktowych przez dostawców usług płatniczych oraz emitentów pieniądza elektronicznego oraz oprzepisy dotyczące funkcji pełnionych przez takie punkty (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany isprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 wodniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) nr 1042/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wyznaczenia organów odpowiedzialnych oraz ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli, a także w odniesieniu do statusu i obowiązków organów audytowych (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 29/2012 wodniesieniu do wymogów dotyczących niektórych oznaczeń na etykiecie oliwy zoliwek (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 wsprawie Europejskiego Funduszu Społecznego wodniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych ikwot ryczałtowych stosowanych wcelu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie ipoprawiające to rozporządzenie delegowane (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL


6. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o przesunięciach środków DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 i DEC 09/2018 – Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 06/2018 – Sekcja III - Komisja.


7. Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (2018/2622(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrali: Xavier Bettel (premier Luksemburga) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

Głos zabrał Xavier Bettel.

Głos zabrał Guy Verhofstadt, który zwrócił się do przewodniczącego z prośbą o wydanie w południe oświadczenia w sprawie aresztowania w Hiszpanii finansisty Billa Browdera.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar i Sophia in 't Veld.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen i Charles Goerens.

Głos zabrał Xavier Bettel.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.40.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.


9. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym potępił wczorajsze zabójstwo rosyjskiego dziennikarza Arkadija Babczenki, które miało miejsce w Kijowie, i przypomniał o zaangażowaniu Parlamentu w wolność prasy.

Przewodniczący oświadczył też, w reakcji na przedstawiony rano wniosek Guy Verhofstadta (pkt 7 protokołu z dnia 30 maja 2018 r.pkt 7 protokołu z dnia 30.5.2018), że finansista Bill Browder, którego zatrzymano tego dnia rano w Hiszpanii, został uwolniony.


10. Uroczyste posiedzenie - Kolumbia

W godz. od 12:04 do 12:30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty prezydenta Republiki Kolumbii Juana Manuela Santosa Calderóna.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.33.

Głos zabrała Malin Björk, która zwróciła się do Parlamentu o upamiętnienie minutą ciszy Mawdy Shawri, która została zastrzelona w Belgii w dniu 17 maja 2018 r. (Przewodniczący przyjął ten wniosek do wiadomości).


12. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 28 maja 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 28.5.2018 r.).

Komisje LIBE, ECON i TRAN mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

°
° ° °

Głos zabrał Richard Sulík w sprawie przebiegu głosowania nad delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług w poprzednim dniu (pkt 7.10 protokołu z dnia 29.5.2018) (Przewodniczący przypomniał przebieg tego głosowania i dodał, że odbyło się ono zgodnie z przepisami art. 59 ust. 4 Regulaminu).


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0217)

Wystąpienia

José Manuel Fernandes, przed głosowaniem, i Danuta Jazłowiecka, w sprawie kwestii podniesionej przez Richarda Sulíka podczas jego poprzedniego wystapienia (pkt 12 protokołu z dnia 30.5.2018).


13.2. Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2018 na rok budżetowy 2018, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0218)


13.3. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2018)0219)


13.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0220)


13.5. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożonej przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - Posłowie odpowiedzialni za sprawę: Bart Staes
Współsprawozdawcy: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0221)


13.6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożonej przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę łączącą dwie lub trzy spośród pojedynczych modyfikacji genetycznych 1507, 59122, MON 810 i NK603, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, oraz uchylającej decyzje 2009/815/WE, 2010/428/UE i 2010/432/UE, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Posłowie odpowiedzialni za sprawę: Bart Staes
Współsprawozdawcy: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0222)


13.7. Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE [2017/2129(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0223)


13.8. Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa [2018/2037(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0224)

Wystąpienia

Miguel Viegas, w sprawie dostępności dokumentów we wszystkich wersjach językowych (Przewodniczący przyjął to wystąpienie do wiadomości), i Herbert Dorfmann (sprawozdawca), z wnioskiem o elektroniczną weryfikację głosowania nad ustępem 170 (część pierwsza i druga) (Przewodniczący przystąpił do wnioskowanej weryfikacji).


13.9. Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa [2016/2018(INI)] - Komisja Prawna - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Pavel Svoboda i Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0225)

Wystąpienia

Pavel Svoboda (sprawozdawca) przedstawił popawki ustne do ustępów 71 i 74. Poprawki ustne zostały zatwierdzone.

Heidi Hautala przedstawiła poprawkę ustną do ust. 86. Poprawka została zatwierdzona.


13.10. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0239/2018 i B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0239/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)0226)

(Projekt rezolucji B8-0241/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Nuno Melo w sprawie awarii swojego urządzenia do głosowania.


13.11. Libia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Libii [2018/2017(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2018)0227)


13.12. Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen [2017/2256(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0228)


13.13. Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw [2016/2328(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0229)


13.14. Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące rocznego sprawozdania w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej [2017/2070(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0230)

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania - Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Sprawozdanie - Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Ana Miranda i Notis Marias

Sprawozdanie - Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie - Pavel Svoboda i Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld i Andrejs Mamikins

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan i John Howarth

Sprawozdanie - Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Sprawozdanie - Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias i Marek Jurek

Sprawozdanie - Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James i Jadwiga Wiśniewska

Sprawozdanie - Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius i Andrejs Mamikins.


15. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.35.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


17. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


18. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał żadnego wniosku od grupy posłów ani co najmniej jednej grupy politycznej, który osiągnąłby minimalny próg otwierający głosowanie nad procedurą zasięgnięcia opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który ma wydać opinię w sprawie "Sytuacji kobiet romskich", co zapowiedziano w protokole z wtorku 29 maja 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 29.5.2018).

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu wniosek ten został więc uznany za zatwierdzony.


19. Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (debata na aktualny temat)

Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (2018/2676(RSP))

Głos zabrali Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere i Juan Fernando López Aguilar.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.06 w związku z alarmem pożarowym.)

(Ciąg dalszy debaty: patrz pkt 21 protokołu z dnia 30.5.2018)


PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

20. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.49.


21. Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty: pkt 19 protokołu z dnia 30.5.2018)

Głos zabrali: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers i Paulo Rangel.

Głos zabrali: Violeta Bulc (członkini Komisji) i Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady).

Debata została zamknięta.


22. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Željana Zovko (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE).

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Daniel Buda (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Angelika Mlinar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Lukas Mandl, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrał Christos Stylianides.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Elisabetta Gardini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 31.5.2018.


23. Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie manipulowania licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE [2017/2064(INL)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Georges Bach w imieniu grupy PPE, Claudia Țapardel w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, André Elissen w imieniu grupy ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Ismail Ertug.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 31.5.2018.


24. Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000027/2018), które skierowała Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (zastępująca autorkę) rozwinęła pytanie.

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jytte Guteland i Terry Reintke.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou i Anna Záborská.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.


25. Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (debata)

Oświadczenie Komisji: Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrała Danuta Jazłowiecka w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Mirandę, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Adama Szejnfelda, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei i Paloma López Bermejo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Ana Miranda.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.


26. Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (debata)

Oświadczenie Komisji: Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward i Neoklis Sylikiotis.

Głos zabrał Johannes Hahn.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.


27. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” [2017/2012(INI)] - Komisja Rozwoju - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Linda McAvan i Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan i Dubravka Šuica przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Beatriz Becerra Basterrechea (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w imieniu grupy PPE, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică i Clare Moody.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, i Ana Miranda.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Linda McAvan i Dubravka Šuica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 31.5.2018.


28. Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (debata)

Sprawozdanie w sprawie wykonania strategii UE na rzecz młodzieży [2017/2259(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Svetoslav Hristov Malinov w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Miroslavs Mitrofanovs w imieniu grupy Verts/ALE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka i Sofia Ribeiro.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná i Seán Kelly.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Eider Gardiazabal Rubial.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 31.5.2018.


29. Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) [2017/2087(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Francesc Gambús w imieniu grupy PPE, Rory Palmer w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 31.5.2018.


30. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 621.808/OJJE).


31. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności